Student Thesis 1

بسمه تعالی پ-1-استاد راهنما: بهرام كاظمي, استاد مشاور: علی استكي. دانشجو، كامران عباسي. طراحي وساخت دستگاه " یو وی ترانس لومیناتور" پروژه تحقيقاتي كارشناسي مهندسي پزشكي 1378پ-2- استاد راهنما : بهرام كاظمي, استاد مشاور : هوشنگ خزان. دانشجو ، اميد عظيم زاده. فراكسيوناسيون آنتي ژنهاي انگل ساركوسيستيس . پايان نامه براي در يافت كارشناسي ارشدرشته انگل شناسي 1378


پ-3- استاد راهنما : بهرام كاظمي . استاد مشاور: عطا ءا...غديري ، فرید تحويلداربیدروني. دانشجو: معصومه حدادي . جدا سازي پرو تئين 68 كيلو دالتوني پروماستيگوت ليشمانيا خرنده و بررسي آنتي ژنيسيته آن در " این ویتر و" پايان نامه جهت دريافت كارشناسي ارشد انگل شناسي 1378


پ-4- استاد راهنما: قاسم انصاري. استاد مشاور: بهرام كاظمي . دانشجو ، ميترا طبري. بررسي فلور ميكربي پاتوژن آبسه هاي پري آپيكال دندانهاي شيري در كودكان مراجعه كننده به بخش اطفال دانشكده دندانپزشكي دانشگاه علوم پزشكي شهيد بهشتي . پايان نامه جهت دريافت دكتراي تخصصي رشته دندانپزشكي اطفال 1379پ-5- استاد راهنما: ربابه رضايي پور كاردوست . استاد مشاور : بهرام كاظمي ، فرید تحويلدار بیدروني ، اذن ا.... آذرگشب. دانشجو: گلناز موسوي. مقايسه دو روش آنتي نوكلئار آنتي بادي و كرايتيديا لوسيليه و همراهي آنها با سنجش ميزان كمپلكسهاي ايمني در گردش خون در بيماران مبتلا به لوپوس در مراحل قبل و بعد از درمان. پايان نامه براي دريافت دكتراي پزشكي عمومي 1379 پ-6- استاد راهنما ساعد شهابي . استاد مشاور: امیرعلی مهبد و بهرام كاظمي . دانشجو ، پيمان پورنيا. بررسي رابطه ژيارديازيس بانقص ايمني در مراجعه كنندگان به بيمارستانهاي طالقاني و 501 ارتش . پايان نامه جهت دريافت كارشناسي ارشد انگل شناسي 1379پ-7- استاد راهنما : مصطفی رضائيان . اساتيد مشاور: جعفرمسعود، مهدی محبعلي، بهرام كاظمي , محمود محمودي و محمود جدي تهراني , دانشجو حسين هوشيار . شناسايي آنتا موبا هيستوليتيكا از آنتا موبا ديسپار با استفاده از تكنيك " پی سی ار" و تعيين پراكندگي آن در سه منطقه آب و هوايي ايران. . پايان نامه براي دريافت دکترا رشته انگل شناسي دانشگاه علوم پزشكي تهران 1380 پ-8- استاد راهنما: بهرام كاظمي . استاد مشاور: علی قجري . دانشجو: فاطمه موذن. جداسازي فراكسيونهاي پروماستيگوت ليشمانيا خزنده و بررسي ايمني زايي آنها در موش بالب سي . پايان نامه جهت دريافت كارشناسي ارشد انگل شناسي . دانشگاه علوم پزشكي شهيد بهشتي 1380 پ-9- استاد راهنما: ربابه رضايي پور كار دوست . اساتيد مشاور بهرام كاظمي و فرید تحويلداري .دانشجو: سيد بهروز موسوي: انجام يك تكنيك براي حداسازي " ای جی جی" از سرم انسان . پايان نامه براي دريافت كارشناسي ارشد ايمونولوژي . دانشگاه علوم پزشكي شهيد بهشتي 1380 پ-10- استاد راهنما: فاطمه فلاح , اساتيد مشاور: پرویز پاكزاد, بهرام كاظمي و حسین گودرزي . ‌دانشجو: فرحنوش دوستدار. جدا كردن آنتي ژن " 60 کیلو دالتن" از واكسن "ب ث ژ" پايان نامه براي دريافت كارشناسي ارشد ميكروبيولوژي. دانشگاه علوم پزشكي شهيد بهشتي 1380 پ-11- استاد راهنما : زهره قلمكار پور, استاد مشاور, بهرام كاظمي: دانشجو امير هوشنگ شكراني. بررسي حضور ژنهاي "اف جی بی پی" و " اف ان بی پی" و در ميكرو ارگانيسم هاي موجود در كانال ريشه دندانهاي عفوني به روش " پی سی ار" در بيماران مراجعه كننده به بخش اندودنتيكس دانشكده دندانپزشكي دانشگاه علوم پزشكي شهيد بهشتي در سال تحصيلي 81-1380 پ-12- اساتيد راهنما : بهرام كاظمي و محمد رضا عباس زادگان . دانشجو: فريده توحيدي. جداسازي وكلونينگ ژن آنزيم پتريدين ردكتاز 1 ليشمانيا (مقاومت به متوتركسات ) در بيماران مراجعه كننده به آزمايشگاههاي بيمارستانها و مراكز در ماني وابسته به دانشگاه علوم پزشكي مشهد . پايان نامه جهت دريافت كارشناسي ارشد انگل شناسي 1380 
پ-13- استاد راهنما: حسین گودرزي, اساتيد مشاور: بهرام كاظمي و ناصر بادامي . دانشجو: مونا قاضي. تشخيص كلاميديا تراكماتيس با " پی سی ار" در خانمهاي مراجعه كننده به مركز درماني شوش. . پايان نامه براي دريافت كارشناسي ارشد ميكروبيولوژي . دانشگاه علوم پزشكي شهيد بهشتي 1381 پ-14- استاد راهنما: گیتا اسلامي .اساتيد مشاور, بهرام كاظمي و حسین گودرزي . دانشجو: سيد علي بوترابي . تشخيص هليكوباكتر پيلوري با " پی سی ار " در پلاكهاي عروقي افرد مبتلا به ارتروسكلروز . پايان نامه براي دريافت تخصص ميكروبيولوژي . دانشگاه علوم پزشكي شهيد بهشتي 1381 پ-15- استاد راهنما: گیتا اسلامي . اساتيد مشاور, بهرام كاظمي و حسین گودرزي . دانشجو عليرضا مالكي . تشخيص هليكوباكتر پيلوري و سيتومگال.ويروس با " پی سی ار" در پلاكهاي عروقي افرد فوت شده به علت حمله قلبي. . پايان نامه براي دريافت كارشناسي ارشد ميكروبيولوژي . دانشگاه علوم پزشكي شهيد بهشتي 1381 پ-16- اساتيد راهنما: نریمان مصفا و بهرام كاظمي . دانشجو: حميد اكبر شاهي . بررسي اثر تحريكي " دی ان ا " باكتري بر عملكردسيستم ماكروفاژي در لاواژ پريتونئال موش بالب سي. پايا نامه براي اخذ درجه دكتراي پزشكي عمومي- دانشگاه علوم پزشكي شهيد بهشتي 1381پ-17- استاد راهنما : اکبر مير صالحيان، اساتيد مشاور : بهرام كاظمي و فرشته جبل عاملي . دانشجو : صفرعلي عليزاده. بررسي‌ شيوع‌ استافيلوكك‌هاي‌ مقاوم‌ به‌ متي‌ سيلين‌ در بين‌ كاركنان‌ بخشهاي‌ " ای سی یو" و " ان ای سی یو" و ونوزادان‌ مركز آموزشي‌ و درماني‌ كودكان‌ قدس‌ قزوين‌ با استفاده‌ از روش‌ " پی سی ار" سال‌ 1381. پايان نامه براي دريافت كارشناسي ارشد ميكروبيولوژي، دانشگاه علوم پزشكي تهران 1381 پ-18- اساتيد راهنما : مصطفی رضائيان و محمود جدي تهراني . استاد مشاور : بهرام كاظمي . دانشجو: ميترا زارع بووانی. بررسي خصوصيات ژنومي ايزوله هاي ژيارديا به روش " پی سی ار - ار اف ال پی" پايان نامه براي دريافت دکترا رشته انگل شناسي، دانشگاه علوم پزشكي تهران 1381 
پ-19- استاد راهنما : بهرام فتح ا... ..زاده. اساتيد مشاور: اکبر مير صالحيان، بهرام كاظمي و حمید ارشدي . دانشجو: بابك پوراكبري. بررسي شيوع كلاميديا تراكوماتيس و نايسريا گونوره آ در افراد مشكوك به بيماري هاي مقاربتي با روش " مالتی پلکس پی سی ار" پايان نامه براي دريافت كارشناسي ارشد ميكروبيولوژي ، دانشگاه علوم پزشكي تهران 1381
پ-20- استاد راهنما: عمید اطهري ، اساتيد مشاور: بهرام كاظمي و مهدی محبعلي . دانشجو: لطيفه جلوه. تشخيص ليشمانيازيس احشايي با استفاده از نمونه ادرار به روش وسترن بلات. پايان نامه جهت دريافت كارشناسي ارشد انگل شناسي، دانشگاه علوم پزشكي شهيد بهشتي 1382 پ-21- استاد راهنما: بهرام كاظمي، اساتيد مشاور: اسماعیل صانعي مقدم و ساعد شهابي . دانشجو: محسن نجاري. بررسي مالاريا در اهدا كنندگان خون به سازمان انتقال خون چابهار. پايان نامه جهت دريافت كارشناسي ارشد انگل شناسي. . دانشگاه علوم پزشكي شهيد بهشتي 1382 پ-22- استاد راهنما: محمد رضا نظري پویا، اساتيد مشاور: بهرام كاظمي و محمد حسن حيدري. دانشجو مهدي نادري . مطالعه اختلافات ساختمان ليشمانياي خزنده و ليشمانياي انسان بكمك ميكرسكپ الكتروني. پايان نامه جهت دريافت كارشناسي ارشد انگل شناسي، دانشگاه علوم پزشكي شهيد بهشتي 1382. پ-23- اساتيد راهنما: پرویزپاكزاد و بهرام كاظمي . استاد مشاور: نریمان مصفا. دانشجو: حميدعليزاده نيلي . كلونينگ ژن گاما انترفرون در پلاسميد . پايان نامه براي دريافت كارشناسي ارشدايمونولوژي، دانشگاه علوم پزشكي شهيد بهشتي 1382-پ-24- اساتيد راهنما: بهرام فتح ا... زاده و فرهاد بنكدار هاشمي. اساتيد مشاور: بهرام كاظمي، خلخالي (م) و مرضیه عليقلي. دانشجو: محمد ايمان عيني. شناسايي فراواني انتروكوكهاي مقاوم به وانكومايسين با روش " پی سی ار و ام ای سی" و در مراكز انتخابي در سال 82-1381. پايان نامه براي اخذ درجه كارشناسي ارشد درر شته ميكرب شناسي پزشكي، دانشگاه علوم پزشكي تهران 1382 پ-25- اساتيد راهنما: محمد بيات و بهرام كاظمي ، اساتيد مشاور: احمد حسيني و یوسف صادقي . دانشجو: سيمين انصاري . تاثير طيف ب نور ماوراء بنفش بر رشد فاكتور كراتينو سيتي موش كوچك آزمايشگاهي. يايان نامه براي دريافت كارشناسي ارشد آناتوي، دانشگاه علوم پزشكي شهيد بهشتي 1382 پ-26- اساتيد راهنما: فرشته معتمدي و ابوالحسن احمدياني ، استاد مشاور: بهرام كاظمي . دانشجو: محمد جوان . مطالعه اثر مصرف مزمن مرفين و درد التهابي مزمن بر ميزان بيان ژن هاي زير واحد " جی بتا و جی الفا مهاری" زير واحد پروتئينهاي مهاري. پايان نامه براي دريافت دكتراي فيزيولوژي پزشكي، دانشگاه علوم پزشكي شهيد بهشتي 1382
پ-27- اساتيد راهنما: نریمان مصفا و بهرام كاظمي . استاد مشاور: فرزانه لبيبي . دانشجو: سيد محمد خشايار مرتضوي . بررسي اثر تحريكي " دی ان ا " باكتري بر عملكرد فاگوسيت هاي خون محيطي انسان. پايا نامه براي اخذ درجه دكتراي پزشكي عمومي، دانشگاه علوم پزشكي شهيد بهشتي 1382پ-28- اساتيد راهنما : فرخ اکبری نخجواني و فرهاد بنكدارهاشمي، اساتيد مشاور: كرامت ا.. نوري، بهرام كاظمي و محمد حقي اشتياني . دانشجو: مروت طاهري كلاني . تشخيص هموفيلوس آنفلو آنزاي تيپ ب و تعيين فراواني آن در مايع مغزي – نخاعي كودكان مشكوك به مننژيت با روش " پی سی ار " و مقايسه با كشت. پايان نامه براي اخذ درجه كارشناسي ارشد در رشته ميكرب شناسي پزشكي، دانشگاه علوم پزشكي تهران 1382 پ-29- اساتید راهنما: پرویز پاکزاد و محمد مهدی اخوندی, اساتید مشاور: محمدرضا صادقی, محمود جدی تهرانی و بهرام کاظمی. دانشجو: ابراهیم ترک ابادی. شناسایی انتی ژنهای سطح اسپرم انسان با استفاده از انتی بادی مونوکلونال و بررسی تاثیر ان برعملکرد حرکت, ظرفیت پذیری و واکنش اکروزومی اسپرم انسان. پايا نامه براي اخذ درجه کارشناسی ارشد ایمونولوژی، دانشگاه علوم پزشكي شهيد بهشتي 1382پ-30- اساتيد راهنما: بهرام كاظمي و سید جلیل حسيني . استاد مشاور: علیرضا ابدي . دانشجو: فرنوش صفوي فر. بررسي ميزان شيوع مايكوپلاسما از طريق " پی سی ار" درمردان نابارور مراجعه كننده به موسسه رويان در سال 1382. پايا نامه براي اخذ درجه دكتراي پزشكي عمومي، دانشگاه علوم پزشكي شهيد بهشتي 1383 پ-31- استاد راهنما : بهرام كاظمي ، اساتيد مشاور: مژگان بنده پور و نگار سيد . دانشجو: ساناز خليلي تهراني. بررسي اثر تحريكي" دی ان ا " باكتري بر توليد و نشر آنتي بادي. پايا نامه براي اخذ درجه دكتراي پزشكي عمومي، دانشگاه علوم پزشكي شهيد بهشتي 1383 پ-32- اساتيد راهنما : نریمان مصفا و بهرام كاظمي . استاد مشاور: رویا يارايي . دانشجو: فرشيد بختياري. برسي امكان استفاده از " دی ان ا " باكتري بعنوان فعال كننده سيستم ماكروفاژي. پايان نامه براي دريافت كارشناسي ارشد ايمونولوژي، دانشگاه علوم پزشكي شهيد بهشتي 1383
پ-33- استاد راهنما: بهرام كاظمي , اساتيد مشاور: محمد رضا نظري پویا و علی حقيقي . دانشجو: مريم نيتي. كلونينگ ژن پروتئين 22 كيلو دالتوني تاكي زوئيت توكسوپلاسما گونده اي. پايان نامه براي اخذ درجه كارشناسي ارشد در رشته انگل شناسي پزشكي، دانشگاه علوم پزشكي شهيد بهشتي 1383 پ-34- استاد راهنما : بهرام كاظمي، استاد مشاور: مهدی آسمار . دانشجو: فرزانه تفويضي. تعيين ژنوتيپ هاي ويروس " اچ سی وی" در بيماران ايراني . پايان نامه براي اخذ درجه كارشناسي ارشد در رشته سلولي – مولكولي ، دانشگاه آزاد اسلامي - واحد علوم تحقيقات 1383 پ-35- استاد راهنما: بهرام كاظمي، اساتيد مشاور: مهدی اسمار. دانشجو : مهرناز روزبهي. جداسازي و كلونينگ ژن " کر اچ سی وی" ويروس پايان نامه براي اخذ درجه كارشناسي ارشد در رشته سلولي – مولكولي ، دانشگاه آزاد اسلامي - واحد علوم تحقيقات 1383 
پ-36- اساتید راهنما: ازیتا تهرانچی و بهرام کاظمی. استاد مشاور: مسعود سیفی. دانشجو: الهه محجوب. بررسی رابطه ژنهای " تی جی اف بتا و ام اس ایکس وان" و با شکاف لب و کام در جمعیت ایرانی به روش مولکولی . پايا نامه براي اخذ درجه دكتراي تخصصی دررشته ارتودنسی، دانشگاه علوم پزشكي شهيد بهشتي 1383 
پ-37- استاد راهنما : بهرام كاظمي ، اساتيد مشاور: نوید سعادت و اکرم عيدي ، دانشجو: مريم بي خوف تربتي. تعيين موتاسيونهاي قسمت تيروزين كيناز ژن رسپتور انسولين در بيماران مبتلا به ديابت تيپ 2 در ايران. پايان نامه براي اخذ درجه كارشناسي ارشد در رشته سلولي – مولكولي ، دانشگاه آزاد اسلامي - واحد علوم تحقيقات 1383 
پ-38- اساتید راهنما: مسعود سیفی و بهرام کاظمی. دانشجو: زینب درویش. بررسی رابطه اعمال نیروی ارتودنسی با بیان ژنهای " تی جی اف بتا و اینتر لوکین 1 بتا" به روش " ار تی - پی سی ار" در رت . پایان نامه برای اخذ دکترای دندانپزشکی، دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی 1384 پ-39- استاتید راهنما : سید حسین حجازی ، حمید میر محمد صادقی، بهرام کاظمی، منصور صالحی. دانشجو : مراد علی فولاذوند. کلونینگ و بیان ژن کد کنندده پروتئین 36 کیلو دالتونی " لک" لیشمانیا ماژورو ارزیابی مصونیت بخشی پروتئین نوترکیب. پایان نامه جهت اخذ دکترای تخصصی انگل شناسی، دانشگاه علوم پزشکی اصفهان 1384 پ-40- استاتید راهنما: داوود درستکار مقدم ، بهرام کاظمی و منصور صالحی. دانشجو: پرویز کواکب. کلون کردن ژن کد کننده پروتئین 35 کیلو دالتونی تاکی زوئیت توکسوپلاسما گوندی. پایان نامه جهت اخذ دکترای تخصصی انگل شناسی، دانشگاه علوم پزشکی اصفهان 1384 
پ-41- استاد راهنما: حسین کشاورز. اساتید مشاور: مصطفی رضاییان، محمد رضا خرمی زاده، بهرام کاظمی و اصغر فضایلی دانشجو : ناصر ضیا علی. بررسی پلی مورفیسم ژنتیکی توکسوپلاسما گوندی جدا شده از عفونت توکسوپلاسمایی انسان و بعضی از حیوانات میزبان واسط با روش مولکولی "پی سی ار سکونسینگ" پایان نامه برای دریافت دکترا انگل شناسی پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی تهران 1384 پ-42- اساتيد مشاور: مصطفی رضاییان و علی حقیقی. اساتید مشاور: بهرام کاظمی ، بیژن فرزامی و مهدی محبعلی. دانشجو : الهام رزمجو. تعیین مشخصات ژن انزیم گلوکزفسفات ایزومراز در زیمودم های مختلف انتا مبا هیستولیتیکا. پایان نامه برای دریافت دکترا انگل شناسی پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی تهران 1384 
پ-43- استاد راهنما: مهدی محب علی. اساتید مشاور: علی خامسی پور، بهرام کاظمی و یحیی دولتی. دانشجو: رامتین حدیقی. ارزیابی حساسیت اماستیگوت لیشمانیا ماژور و لیشمانیا تروپیکا به ترکیبات 5 ظرفیتی آنتي موان در شرایط زنده و ازمایشگاهی و تعیین اختلاف مولکولی انها با روش "پی سی ار" پایان نامه برای دریافت دکترا انگل شناسی پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی تهران1384 
پ-44- استاتید راهنما: مهدی بقایی، منصور صالحی، بهرام کاظمی ، حمید میر محمد صادقی. دانشجو: نادر پسته چیان. بررسی گونه نماتود های تریکوسترونجیلید بوسیله شاخصهای فنوتیپی و ژنوتیپی. پایان نامه جهت اخذ دکترای تخصصی انگل شناسی، دانشگاه علوم پزشکی اصفهان 1384 
پ-45- استاد راهنما: بهرام کاظمی, اساتید مشاور: علی حقیقی, هوشنگ خزان, و سید جواد سید طبایی. دانشجو: رضا حجارزاده . کلونینگ ژن پروتئین 82 کیلو دالتونی تاکی زوئیت توکسوپلاسما گوندی. پایان نامه برای دریافت کارشناسی ارشد رشته انگل شناسی، دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی 1384 

پ-46- اساتید راهنما: احمد حسینی و بهرام کاظمی. استاد مشاور: یوسف صادقی. دانشجو: طاهره اسماعیل پور. بررسی پرو فایل بیان ژنهای انتقال دهنده مونوکربوکسیلیک 1، 2، 3 ،4 در جنین موش ازمایشگاهی . پایان نامه برای دریافت دکترا رشته علوم تشریح، دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی 1384 
پ-47- اساتید راهنما: شاهرخ پاشایی و علیمراد سر افرازی. اساتید مشاور: بهرام کاظمی و شهاب منظری، دانشجو: حسین رجایی شورچه . بررسی تنوع ژنتیکی جمعیت های بمیزیا تاباسی در ایران با استفاده از تکنیک "پی سی ار - ار اف ال پی" بر روی ژن سیتوکروم اکسیداز 1 میتوکندری. پایان نامه برای دریافت کارشناسی ارشد رشته علوم جانوری (گرایش بیوسیستماتیک)، دانشگاه شهید بهشتی 1384 
پ-48- استاد مشاور: علی حقیقی. اساتید مشاور: بهرام کاظمی و یدا... محرابی. دانشجو: علیرضا سلیمی خراشاد. بررسی میکروسکپی و افتراق انتا موبا هیستولیتیکا از انتا موبا دیسپار با روش "پی سی ار" در مراکز درمانی زاهدان. پایان نامه برای دریافت کارشناسی ارشد رشته انگل شناسی ، دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی 1384
پ-49- اساتید راهنما: عبدالصمد مظلومی و بهرام کاظمی. اساتید مشاور: علی حقیقی و محمد اصغرزاده. دانشجو: حسین بیژن پور. بررسی قدرت "پی سی ار" در تشخیص لیشمانیوز احشایی ازخون محیطی بیماران. پایان نامه برای دریافت کارشناسی ارشد رشته انگل شناسی، دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی 1384 


پ-50 - اساتید راهنما: احمد حسینی و بهرام کاظمی. اساتید مشاور: یوسف صادقی و انتوان دووریس . دانشجو: همایون نادریان. انتقال ژن موتان یافته آنزیم گلوکوسربروزیداز به سلولهای جنینی موش. پایان نامه برای دریافت دکترا رشته علوم تشریحی، دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی 1384 

 
Advertisement
 
 
Today, there have been 1 visitors (23 hits) on this page!
=> Do you also want a homepage for free? Then click here! <=