Papers ( Farsi )
 


بسمه تعالی
 
م-1- بهرام کاظمی، قسمت ا.. تحویلدار بیدرونی، سید رضا هاشمی فشارکی، عزت الدین جوادیان ( 1378). لیشمانیای مارمولک در ایران.مجله دانشگاه علوم پزشكي و خدمات بهداشتي - درماني شهيد صدوقي يزد، . دوره هفتم شماره 2 صص 63 تا 68 
(
Iran Medex)


م 2 . بهرام كاظمي،
حمید مبتكر،   فریدون   مهبودي (1379). بررسي ليشمانيا هاي ايران با يك ريبوپروب. مجله ياخته ، شماره 8 ،سال دوم ، 195-181. 
 (
IC) (Full Text)


م  3.  محمد بيات، سید ناصر رضوي ، احمد حسيني, حبیب ا... پيروي ، یوسف صادقي، بهرام كاظمي (1379). اثر اولترا سوند درماني بر ترميم ناحيه درم زخم با ضخامت كامل پوست خرگوش . مجله پژوهشي حكيم. سال دوم ، 124-117. 
(
SID)  (Full Text)


م 4-   علی اکبر شعباني، مك مستر (ر)، بهرام كاظمي ، محسن كريمي، دلاور شهباززاده و فریدون مهبودي (1380). توليد متالوپروتئيناز 63 كيلو دالتوني ليشمانيا ماژور در مخمر متيلوتروف "پيچيا پاستوريس" . مجله كومش ( مجله علمي دانشگاه علوم پزشكي سمنان) سال سوم، جلد 3 ، شماره 1و2  صص 82-69 . 
(SID) (Full Text)


م 5.   بهرام كاظمي ، محمد بيات و فرزانه لبيبي (1381) . بررسي ايمني زايي موشهاي بالب سي باساروليشمانيادرمقابل عفونت ناشي ار ليشمانيا ماژور . مجله علوم پايه پزشكي جمهوري اسلامي ايران, جلد 5, شماره 3 , پاييز, ,صص 167- 164 
(SID) (Full Text)


م 6.  گیتا اسلامي, مهدی بوترابي , بهرام كاظمي , حسین گودرزي و فاطمه فلاح (1381). تشخيص " دي. ان. آ". ژنومي كلاميد يا پنومونيه در پلاك هاي آرترواسكلروتيك عروق كرونر به وسيله روش پي سي ار . مجله ياخته ، شماره 14 ،سال چهارم ، صص 100- 97. 
(
IC(Full Text)


م 7.  حسین گودرزي, بهرام كاظمي, کامبیز يارايي , معصومه نويدي نیا و مژگان بنده پور(1381). مقايسه روش "پي. سي. آر" و روش باكتريولوژيك در تشخيص مننژيت هاي باكتريا ل. مجله ياخته ، شماره 14 ،سال چهارم ، صص 104-101 
 (
IC) (Full Text) (IranMedex)م 8.   حسین هوشيار, مصطفی رضائيان, علی حقيقي و بهرام كاظمي( 1381). افتراق آنتا موبا هيستوليتيكا و آنتا موبا ديسپار (ايزوله هاي تهران) با روش "پي .سي .آر –آر. اف. ال. پي". مجله ياخته ,سال چهارم , شماره 13 , 15-11. 
 (
IC) (Full Text)


م 9.   میترا زارع بوانی, مصطفی رضائيان, محمود جدي تهراني و بهرام كاظمي (1381). استفاده از روش" پي. سي.آار –آر. اف .ال. پي" براي تعيين سويه هاي ژياردياي جدا شده از انسان در ايران. مجله ياخته ,سال چهارم , شماره 13 , , 4-1. 
 (
IC) (Full Text)


م 10.  فاطمه فلاح , بهرام كاظمي, حسین گودرزي , گیتا اسلامي , فرحنوش دوستدار و مونا قاضي (1381). تهيه و تخليص آنتي ژن 60 ( A 60) از سيتو پلاسم مايكو باكتريوم بويس سويه "ب. ث. ژ". مجله ياخته ,سال چهارم , شماره 15 ,صص 156-151. 
 (
IC) (Full Text) (IranMedex)


م 11.  محمد جوان، ابوالحسن احمدياني, فرشته معتمدي و بهرام كاظمي (1382). . بررسي بيان ژن زير واحد آلفاي مهاري و زير واحد بتا پروتئين هاي "جي " در ايجاد تحمل به اثر ضد دردي مصرف مزمن مورفين در قطعه كمري نخاع موش صحرايي. مجله ياخته شماره 19 صص 170-165، 
 (
IC) (Full Text)


م 12.  بهرام كاظمي، معصومه حدادي زنوز، فرید تحويلدار بيدروني و عطا ءا... غديري (1382). جدا سازي فراكشن آنتي ژني 68 كيلو دالتون          پروما ستيگوت ليشمانياي خزنده.   مجله پژوهنده شماره 8 (3) مرداد و شهريور ، صص 156-153 
(SID)


م 13. گیتا اسلامي، فاطمه فلاح ، بهرام کاظمي ، حسین گودرزي، سودابه طاهري، علی رضا مالكي و فرامرز طارميان (1382) . تشخيص ويروس سيتو مگال و هليكو باكتر پيلوري در پلاكهاي آرتروسكلروتيك در افراد مبتلا به بيماري عروق كرونر در مراكز دانشگاهي. علوم پيرا پزشكي ( فصلنامه علمي – پژوهشي دانشكده پيراپزشكي) ، سال اول، شماره 2، تابستان , ،صص 102 – 97. 
(SID) (Full Text)م 14.  محمود شريفيان، عبدالحسین دليمي اصل و بهرام كاظمي (1382). تشخيص زود هنگام توكسوپلاسموز تجربي در خون   موش صحرايی (رت) به روش "پي. سي .آر". مجله تحقیات دامپزشکی ( دانشگاه تهران) دوره 4 ,شماره 58 . 
(SID)  (Full Text)م-15.  ربابه رضايي پور ،     گلناز موسوي ، يوسف پورخوشبخت ،    بهرام كاظمي ،    فريد تحويلداري (1383). مقايسه دو روش آنتي نوكلئار آنتي بادي  و كرايتيد يا لوسيليا  و همراهي آنها با سنجش ميزان كمپلكس هاي ايمني در گردش خون  در بيماران مبتلا به لوپوس در مراحل قبل و پس از درمان. فصلنامه علوم پيرا پزشكي سال دوم، شماره 3 (پياپي 7)، صص336- 329.
(Magiran)


م 16.  بهرام فتح ا.. زاده ، اکبرمیر صالحیان ، بهرام کاظمی ، حمید ارشدی وبابک پور اکبری (1383). تشخیص کلامیدیا تراکمانیس و نایسریا گونوره آن در نمونه های ادراری – تناسلی بیماران مبتلا به اورتریت با روش "پي .سي .آر" و "مالتي پلكس پي سي ار" . مجله دانشکده پزشکی دانشگاه علوم پزشکی تهران- سال 62، شماره 6 ، صص 456- 449. 
(SID)


م 17.  سیمین انصاری ، بهرام کاظمی ، مژگان بنده پور، محمد بیات، یوسف صادقی وفاطمه السادات رضایی ( 1383). تاثیر تابش طیف "بي" پرتو فرا بنفش بر فعالیت ژن فاکتور رشد کراتینوسیت در موش کوچک آزمایشگاهی. مجله علوم تشریح ایران. سال دوم ، پاییز 1383 ، شماره 1، صص 19-13. 
 (
IC) (SID)


م 18.  اکبر ميرصالحيان، فرشته جبل عاملي، بهرام كاظمي، صفرعلي عليزاده (1382). مقايسه روش تعيين حساسيت ديسك ديفيوژن و واكنش زنجيره اي پليمراز براي شناسايي استافيلوكوكوس مقاوم به متي سيلين. . مجله دانشکده پزشکی دانشگاه علوم پزشکی تهران- سال 61، شماره 6 ، صص 425- 420. 
(Full Text)


م 19.  قاسم انصاری ، ميترا طبري و  بهرام كاظمي ( 1383). بررسي ميكروارگانيسم هاي پاتوژن آبسه هاي پري اپيكال در دندان هاي شيري. مجله دانشکده دندانپزشکی – دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی – زمستان 1383، جلد 22 شماره 4 صص 573-567. 
(SID)


م 20.  رضا نهاوندی، سهراب رضوانی گیل کلایی، غلامحسین وثوقی و بهرام کاظمی (1384). بررسی تنوع ژنی در " 18. اس .ريبوزومال آر. ان. آ"جمعیت ماهی مرکب " سپيا فراونيس" خلیج فارس و دریای عمان با استفاده از روش . مجله علمی شیلات ایران :سال چهاردهم، شماره 2، صص 68-157. 
(SID)    
( Full Text)


م 21. زهره قلمکارپور, فریبا قلمکارپور, هنگامه اشرف , محمد علی مزینی, بهرام کاظمی و امیر هوشنگ شکرانی (1384). بررسی حضور ژنهای " اف. ان. بي. پي" و " اف. جي. بي. پي" در میکرو ارگانیسمهای موجود در کانال ریشه دندانهای عفونی به روش " پي. سي. آر" در بیماران مراجعه کننده به بخش اندودنتیکس دانشکده دندانپزشکی دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی در سال تحصیلی 81-80. مجله دانشکده دندانپزشکی – دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی – جلد 23 شماره 2 صص 85-272 
(SID) (Full Text)م 22.  طاهره اسماعیل پور، احمد حسینی ، بهرام کاظمی ، فاطمه چهره آسا و پیتر کی (1384). بررسی پروفایل بیان ژنهای و در اووسیت و جنینهای قبل از لانه گزینی موش به صورت تازه و کشت داده شده. مجله علوم تشریح ایران: سال سوم ، شماره 1 صفحات 9-1. 
 (
IC(SID)


م 23.  اکبر میرصالحیان,  رضا کمال خانی,     بهرام کاظمی,   بهرام فتح ا... زاده  و  مرضیه  علی قلی (1384). فراوانی سویه های مولد شیگاتوکسین اشرشیا کلی در مدفوع بیماران اسهال خونی به روش " مالتي پلكس پي. سي.آر" . مجله دانشکده پزشکی دانشگاه علوم پزشکی تهران. سال 62 شماره 12 صص 1015-1008. 
(SID)


م 24.  سید حسین حجازی، مراد علی فولادوند، حمید میر محمد صادقی، بهرام کاظمی و منصورصالحي (1384). کلونينگ ژن کد کننده پروتئين 36 کيلودالتوني (" ال. آ. ك" ليشمانيا ماژور. مجله دانشکده پزشکی اصفهان. 23 (76)، صص 19-13 
(SID)


م 25.  داوود درستگار مقدم، بهرام کاظمی ، منصور صالحی و پرویز کواکب (1384). کلون کردن ژن مرتبط با انتی ژن " پ 35" توکسوپلاسما گوندی. مجله دانشکده پزشکی اصفهان. 23 (77)، صص 19-14 . 
(SID)


م 26.  مهدی بقایی ، نادر پسته چیان، منصور صالحی، بهرام کاظمی و حمید میر محمد صادقی (1384). تعیین گونه نماتودهای تریکوسترونژیلوس با تکنیک " پي.سي.آر.- آر.اف.ال.پي" در اصفهان. مجله دانشکده پزشکی اصفهان. 23 (76)، صص 48-42 . 
(SID)


م 27.  همایون نادریان, بهرام کاظمی, احمد حسینی, یوسف صادقی و انتوان دووریس (1384). کلونینگ ژن انزیم گلوکو سربروزیدازموش و ایجاد موتاسیون در ان.. مجله علوم تشریح ایران. سال سوم, پاییز 1384 شماره 3 , صص 190-185 
 (
IC) (SID) (Full Text)


م 28.  مسعود سيفي, بهرام کاظمي و پريسا گلكار (1384). بررسي رابطه موتاسيون ژن " ام. اس. ايكس .وان " با " توت آجنسيس" با روش مولکولي " پي.سي. آر- آر.اف.ال.پي". مجله دانشکده دندانپزشکي دانشگاه علوم پزشکي شهيد بهشتي زمستان 1384; 23(4):582-590 
(Full Text) (SID)


م 29.  مروت طاهري كلاني , بهرام كاظمي , فرهاد بنكدارهاشمي , محمدحقي آشتياني , کرامت ا... نوري , شادی شاهسون, یوسف عرفاني , امیرپيماني امير, مینا عابديني‌ (1384). ميزان جداسازي هموفيلوس آنفلوآنزاي تيپ "ب" در مايع مغزي نخاعي كودكان مشكوك به مننژيت با روش هاي كشت و "پي.سي.آر" مركز طبي كودكان، 82-1381. مجله دانشكده پزشكي: 63(12): 1014-1006 . 
(SID)


م 30- رضا قوطاسلو، بهرام كاظمي، فرانسيس مگرو، حسين الياسي، احد زرگري زاده، محمد رخشان، حسين گودرزي (1384). حساسيت و ويژگي آزمون اوره آز سريع در تشخيص عفونت هاي هليكوباكتر پيلوري. مجله دانشكده علوم پزشكي جهرم، دوره 2، بهار، شماره 2: صفحات 6-11
(Full Text)


م 31.  بهرام كاظمي، هوشنگ خزان، اميد عظيم‌زاده، میر خسرو صفری، فريد تحويلدار بیدرونی، سيد جواد سيد طبايي، علي قجري (1385). خالص‌سازی و شناسایی باند پروتئینی از ساركوسيستيس گوسفند. مجله دانشگاه علوم پزشكي رفسنجان. سال پنجم شماره 2 ( تابستان 85) : صص 95-90 
(SID) (Full Text)م 32.  مرضیه علیقلی, محمد ایمان عینی, فرهاد بنکدار هاشمی, شادی شاهسون, فرشته جبل عاملی و بهرام کاظمی (1385). تعيين الگوي مقاومت آنتي بيوتيكي سويه هاي استافيلوكوكوس آرئوس در نمونه هاي بيمارستاني.. مچله دانشکده پزشکی دانشگاه علوم پزشکی تهران: دوره 63 , شماره 9, صص 32-26. 
(Full Text)


م 33.  جمیله نوروزی , بهرام کاظمی , مژده حاکمی والا    (1385). بررسی مقاومت آنتی بیو تیکی ,تعیین الگوی پلاسمیدی ,پروتئینی و فنوتیپ تهاجمی در بین شیگلا فلکسنری . مجله علمی دانشگاه علوم پزشکی کردستان. شماره یازدهم. زمستان 1385, صص73-63 
(SID)


م 34.  امید پژند, مازیار ضیائیان, اسدالله موسوی , زویا هژبری, بهرام کاظمی, عباس بهادر, محمد حمیدیان, اشرف السادات موسوی و فرهاد بنکدار هاشمی (1385). مقايسه ميزان بار ژنومي سايتومگالوويروس با نتايج آنتي ژنمي در گيرندگان پيوند سلولهای خونساز بر حسب درجه "جي.وي.اچ.دي". مجله دانشکده پزشکی دانشگاه علوم پزشکی تهران, دوره 64 , شماره 11 صص 18 تا 24. 
(Full Text) (IranMedex)م 35.  همایون نادرین، بهرام کاظمی ، انتوان دوریس         (1386). ساب كلونينگ ژن آنزيم گلوكوسربروزيداز موش سوري در وكتور لنتي ويرال و انتقال آن به رده سلولي "اچ. اي.ك" . فصلنامه علمی- پژوهشی فیض: دوره یازده- شماره 1بهار 1386 صص 7-1. 
(SID)


م 36.  ابوالفضل باقري، بهنام اسلامي، بهرام كاظمي، محمد مشرف، اذان ا... اذرگشب، نسيم صبا ( 1386). ارزش تشخيصي انزيم تلومراز در اسمير تهيه شده از بيماران جهت تشخيص كارسينوم سلول سنگفرشي دهان. مجله دانشكده دندانپزشكي دانشگاه علوم پزشكي شهيد بهشتي . دوره 25، شماره 1، بهار 1386 ، صص 25- 18. 
(SID)


م 37.  نعمت ا... اهنگر، بهرام کاظمی ، معصومه جرجانی  (1386). بررسی نقش هورمون های استروئیدی جنسی گنادال بر بیان ژن " جي.آي.آر ك2" در نخاع موش صحرایی. مجله پژو هنده، سال دوازدهم شماره 4( پی در پی 58)، صص 273 تا 281
(SID)


م 38. سهیلا روحانی، مهری محمدی، بهرام کاظمی ، هوشنگ خزان (1386). شناسایی پروتئنهای لارو فیلاریفرم  استرونژیلوئیدس استرکورالیس به روش وسترن بلات. پژوهش در پزشکی. دوره 31، شماره 4 صص 315-311 
(SID)


م.39. فريد تحويلدار بيدرونی، عبدالحسين دليمی اصل، بهرام كاظمي (1387). تمايز ايزوله هاي كريپتوسپوريديوم جداشده از انسان و گاو با استفاده از قطعه 1055  ژن.   پژوهش در پزشکی. دوره 32، شماره 1 صص 11-5 
(Pejouhesh)م-40. علي ابراهيمي، عبدالحسين دليمي اصل، بهرام كاظمي (1386). تشخيص گونه هاي پلاسموديوم انساني با روش " پي سي ار- آر اف ال پي". مجله علوم پزشكي مدرس، دوره 10 شماره 1:صص 1-7.
(SID)


م 41- عادل حقيقي خيابانيان اصل، بهرام كاظمي ، مژگان بنده پور (1386). بررسي احتمال بيماري سپتي سمي هموراژيك ويروسي در تعدادي از مراكز تكثير و پرورش ماهيان قزل الاي ايران با روش هيستوپاتولوژيكي و ازمايش مولكولي. مجله علوم دامپزشكي ايران، سال چهارم شماره 4 صص 305 تا 311م-42  - عبدالرضا سودبخش ، مهران عبداللهی نامی ، محبوبه  حاجی عبدالباقی،   بهرام کاظمی (1387). شيوع ويروس منتقله از طريق ترانسفوزيون در معتادان وريدي.  مجله دانشكده پزشكي، دانشگاه علوم پزشكي تهران . 66(4): 282-287  
(Full Text)

 
م-43- اشكان زرگر، مهدي سلطاني، فرهيد همت زاده،بهرام كاظمي، حسينعلي ابراهيم زاده موسوي (1387).  مطالعه پراكنش بيماري نكروز عفوني بافت هاي خونساز در پنج استان عمده توليد كننده بچه ماهي قزال الاي رنگين كمان كشور با استتفده از تكنيك هاي انتي بادي درخشان با روش غير مستقيم و واكنش زنجيره اي پليمراز. مجله تحقيقات دامپزشكي ( دانشگاه تهران):دوره 63، شماره 3، صص 105-99 
(Full Text)


م 44- احسان ناظم الحسيني مجرد ، علي حقيقي ، بهرام كاظمي، معصومه عظيمي راد،  محمد رستمي نژاد ، زهرا نوچي، عليرضا ابدي ، محمدرضا زالي (1387). بررسي تنوع ژنتيكي انتامبا هيستوليتيكا و انتامبا ديسپار در نمونه بيماران با علايم گوارشي در تهران.  مجله پژوهش در پزشکی ، دوره 32 ، شماره 3، صص 213 تا 220. 
(
Full Text)


م 45- حسن بشيري‌بُد، نورينا رهبريان، گيتا اسلامي، بهرام كاظمي، ابراهيم جنت ‌شريف، مهناز محمودي‌راد، منيژه ايرانفر، سهاره بشيري‌بُد (1387). بررسي شيوع كوكسيلا بورنتي در انسان، ميزبانان حيواني و كنه‌هاي سخت در غرب استان مازندران در سال‌هاي 84-1383. پژوهش درپزشكي. جلد شماره 32، شماره 3 صص: 253- 257
(
Full Text)


م 46- عبدالعلي مشفع، ذبيح الله زارعي، بهناز آخوندي، غلامحسين ادريسيان، بهرام كاظمي، شهرام جمشيدي، محمود محمودي، مژگان بنده پور، مهدي محبعلي (1388). بررسي مقايسه اي روش هاي سرولوژي با واكنش زنجيره اي پلي مراز جهت تشخيص آزمايشگاهي مخازن ليشمانيوز احشايي (سگ). ارمغان دانش، فصلنامه علمي دانشگاه علوم پزشكي ياسوج،  14(2) : 31-42
 (
IC) (Full Text)


م 47- خجسته شريفي،  مژگان بنده پور، مهين جمشيدي، نگار سيد ، محسن نجاري، شهرام اسدي ، بهرام كاظمي (1388).   بررسي مقايسه اي دوروش  "پي سي ار ار اف ال پي" ولام ميكروسكپي در تشخيص انگلهاي پلاسموديوم در بيماران مشكوك به مالاريا در مناطق اندميك . فصلنامه زيست فناوري ميكروبي: سال اول شماره ، اول ، صفحات 1 تا 5
(Full Text)


م 48- نوشا ضياء، گيلدا اسلامي، مژگان بنده پور، رسول صالحي، بهرام كاظمي، كاظم پريور، سيد حسين حجازي (1388). كلونينگ ژن كد كننده‌ي آنزيم مانوز 1 فسفات گوانيل ترانسفراز ليشمانيا ماژور. مجله دانشكده پزشكي اصفهان، دوره 27، مهر، شماره 98: صفحات 425-433
(Full Text)

م - 49- حميده مرو ج فرشي ، پروانه وصال ، بهرام كاظمي ، شيذر ناهيدي ، فريدون مهبودي (1388)‌ بررسي عفونت همزمان انگل لشما نيا ماژور در اسلايدهاي پاتولوژيك بيماران   مبتلا به گرانولوم ساركو ي يدي با استفاده از روش"پي سي ار". پژوهنده : 14(5): 247-253
 
(Full Text).


م50-  اكبر كشاورز رياضي، احسان ناظم الحسيني، علي حقيقي، نيلوفر تقي پور ليل آبادي، نويد صاحب اختياري، زهرا نوچي، بهرام كاظمي ( 1388). بررسي تنوع ژنتيكي كريپتوسپوريديوم بر اساس  اناليز پلي مورف  COWP, ssu rRNA, TRAp  
  در كودكان مبتلا به اسهال در استان هاي تهران و قزوين. مجله پژوهنده: 14(6)299-306
Full Text)


م 51- حسین رحمانی، بهرام کاظمی، محمد پورکاظمی، مژگان بنده پور، مهدي نادري جلودار، نگار سید، فریبا عطایی (1388). تنوع ژنتیکی جمعیت هاي ماهی شاه کولی در رودخانه هاي هراز، شیرود و گزافرود با استفاده از ژن ريبوزومال به روش " پي سي ار ار اف ال پي" . علوم محيطي 6(3): 43 - 53 
(Full Text)

م 52-  بهرام کاظمی، شهرام خالقی ، مژگان بنده پور، مریم جهانی ابیانه، پرويزپاکزاد (1388). کلونينگ ژن پروتئين آ باکتری استافيلوكوك اورئوس درپلاسميد بیانی. فصلنامه زيست فناوري ميكروبي: سال اول شماره ، دوم
(Full Text)


م 53- ليلا ماغن ، شكوه ياسايي، مژگان بنده پور، فریبا خوش زبان، افسانه بشارتی، عبدالحسین دلیمی اصل، زرين شريف نيا، بهرام كاظمي (1388). طراحي كنترل داخلي براي تشخيص آميبهاي آزاد زي به روش "پی سی ار" . فصلنامه دانش میکرب شناسی سال اول ( 4): 45 – 50
(Full Text)


م-54- مينا رمضاني , احمد حسيني, بهرام كاظمي, ارغوان جانان (1389). اثر كوتاه مدت دماي 4 درجه سانتي گراد بر پروفايل بيان ژن هاي انتقال دهنده مونوكربوكسيليك 1، 2، 3 و 4 در جنين هاي 4 سلولي موش. مجله دانشگاه علوم پزشکی اراک . 13 (2): 55-62
 
(Full Text) .(SID)


م -55-  پریسا شعبانی، مژگان بنده پور، سلاله امامقلی پور، لیلا ماغن، نگار سید، بهرام یغمایی، بهرام کاظمی (1389). کلونینگ " سی دی ان ا"  فاکتور هفت انعقادی حاصل از رده سلولی هپاتوما. پژوهش درپزشکي، 34(1) :20-  25  
(Full Text)


م -56- محمد حسین احمدی، نورامیرمظفری، بهرام کاظمی ، محمد علی صدیقی گیلانی، فرامرز مسجدی (1389). شناسایی مایکوپلاسما هومینیس واوره آپلاسما اوره آلیتیکوم درمایع منی مردان نا بارورمراجعه کننده به پژوهشگاه رویان توسط "پی سی ار" در سال 1388. مجله یاخته. 12(3): 371- 380
(Full Text)


م- 57- آزیتا تهرانچي , بهرام كاظمي , مسعود سيفي , الهه محجوب (1389). بررسي رابطه موتاسيون در ژن (تی جی اف بتا 3) با شكاف لب و كام در جمعيت ايراني. مجله دانشکده دندانپزشکي دانشگاه علوم پزشکي شهيد بهشتي پاييز 1389; 28(3) (پي در پي 85):
164- 160-

 

 

 

 

 

 

(Full Text)
(Full Text)


م 58- نسرین محمدی، پرویز پاکزاد، مژگان بنده پور، فاطمه یاریان، مهسا یزدانفر، بهرام کاظمی (1389). کلون سازی ژن توکسین باکتری کورینه باکتریوم دیفتریه. فصلنامه دانش میکرب شناسی ، 2(6): 37-42


م 59- محمدحسين احمدي، نور اميرمظفري، محمدعلي صديقي گيلاني، بهرام كاظمي، فرامرز مسجديان جزي( 1389). مقايسه دو روش كشت و"پی سی ار" در جداسازي مايكوپلاسما هومينيس و اوره آ پلاسمااور ه آليتيكوم از مايع مني مردان نابارور مراجعه كننده به پژوهشكده رويان در سال 1388. مجله دانشگاه علوم پزشكي ايران. شماره 76 : 15- 29
(Full Text)

م 60- نور اميرمظفري، محمد حسين احمدي، محمد علي صديقي گيلاني، بهرام كاظمي، فرامرز مسجديان جزي (1389). بررسي وجود مايكوپلاسما هومينيس و اوره آپلاسما اوره آليتيكوم در مايع مني مردان نابارور مراجعه كننده به پژوهشكده رويان در سال 1388. مجله دانشگاه علوم پزشكي ايران. شماره 71: 14-25

 (Full Text)


 

 

م- 61- روح الله گازر، محمد بیات، بهرام کاظمی، مژگان بنده  پور، محسن نوروزیان (1389). بررسی اثار تابش لیزر کم توان هلیوم – نئونبرویژگی بیومکانیکی فرایند التیام زخم باز پوستی در موش های سالم و دیابتی شده بوسیله استرپتوزوسین. مجله علوم تشریح ایران. شماره 31: صص 105-95.

 

 

 (Full Text)

 م 62- شهرام نكوئيان، علي حقيقي،  بهرام كاظمي، سيدجواد سيد طبايي ،  نيلوفر تقي پور و  سيما راستي (1389). بيـان پروتئين نوتركيب غني از سـرين انتـامبا هيستوليتيكا. فصلنامه پژوهش در پزشكي ، شماره 134 صفحات 123 تا  127

 

 

 

م 63-ریحانه پور, ایرج شريفي , بهرام كاظمي, مهدي زارعان (1390). بررسي گونه ايزوله هاي ضايعات ليشمانيوز پوستي در بيماران با عدم پاسخ به درمان با گلوکانتيم در شهر بم. : مجله دانشگاه علوم پزشكي كرمان : 18(2): 133-123

(Full Text)


 م-64- رضا ميرنژاد ، نور اميرمظفري ، بهرام كاظمي ، ميرشمس الدين حسيني (1390). تعيين ژنوتيپ مولكولي گونه هاي اوره آپلاسما در زنان مبتلا به عفونت هاي ژنيتال با روش16S-23S rDNA PCR- RFLP. مجله علمي دانشگاه علوم پزشكي و خدمات بهداشتي درماني همدان. 18 (1): 20-25
(Full Text)


 م-65- صفرعلي طالاري، بهرام كاظمي ، حسين هوشيار ، فائقه كاظمي ، محسن اربابي ، محمدرضا طالاري ، حميد رضا نيك يار ، احمد سبحاني ، بيتا زرعي كار ، اكبر طبيبيان (1390). بررسي ژن مقاومت دارويي در تريكوموناس واژيناليس به روش واكنش زنجيره اي پليمراز. فصلنامه فيض 15(1): 44- 49.
(Full Text)


 م-66- حسين ثباتي ، عبدالحسين دليمي اصل ، بهرام كاظمي ، فاطمه غفاري فر (139). توليد كلون آنتي ژن سطحي SAG3،توكسوپلاسما گونديي در وكتور بياني يوكاريوتي. فصلنامه بيماريهاي عفوني و گرمسيري ، شماره 52: 7-13.
 

(Full Text)

م 67- یدالله رمضانی، سید غلامعباس موسوی، عباس بهرامی، محسن فریدونی،  نسرین پارسا،   بهرام کاظمی (1390). بررسي اپيدميولوژيكي بيماري سالك در شهرستان آران و بيدگل طي شش ماهه اول سال  1388 . فصلنامه علمی – پژوهشی فیض- دوره 15- شماره 3 صص 258-254.
(
Full Text )


م 68- نسرین مهاجری ، بهرام کاظمی (1390). فعال سازی سيستم ايمنی اوليه توسط " اس ای ار ان ا" .(مقاله مروری) مجله تازه های بیوتکنولوژی سلولی – مولکولی. دوره اول شماره 3 -  
 (SID Full Text)  (Full Text)
 
 
 

 

 


م69- سید سجاد شاهرخی ، منیژه کرمی ، بهرام کاظمی(1390). پاسخ مورفین در مدل حیوانی تک یاخته ای (پارا مسیوم کاداتوم). مجله فیزیولوژی و فارماکولوژی ایران.-  15(3): 328-318
(Full Text)م70- سيما راستي، ميترا بهرشي، مژگان بنده پور، احمد طالبيان، عاطفه فتاحيان، بهرام كاظمي، سيد غلامعباس موسوي(1390). بررسي بروز توكسوپلاسموز در نوزادان و عوارض آن. مجله علمي پژوهشي دانشگاه علوم پزشكي شهيد صدوقي يزد:19(5): 585-578 

  (SID)  (Full Text)


 
م-71- مريم طلا، بهرام کاظمی، فرامرز لالويی، مهدی سلطانی، منصور آزاد، آمنه کوچکی (1390). بررسی پلی‌مورفيسم ژنوم ميتوکندريايی ماهی سوکلا در آبهای شمالی خليج فارس و دريای عمان. پژوهنده، 16(5): 251-246. 

م-72- رضا ميرنژاد ، نور اميرمظفري ، بهرام كاظمي(1389). شناسايي و تعيين ژنوتيپ مولكولي مايكوپلاسما ژنيتاليوم با روش"پي سي ار ار اف ال پي" در زنان مبتلا به عفونت هاي ژنيتال . مجله ميكرب شناسي ايران. 4(3): 20-14.


م 73-يداله رمضاني، منصور صالحي ، سيد غلامعباس موسوي، محبوبه ساعي ، مدينه بختياري اصل ، افسانه گراوند ، اكرم عابديني ، بهرام كاظمي (1390). بررسي علل تغذيه با شير مصنوعي در مادران داراي كودك تك قلو و چند قلو تحت پوشش مركز شير مصنوعي شهرستان لنجان سال 2010. مجله تحقيقات نظام سلامت. 7(6): وي‍ژه نامه1390

م- 74- حسين  ثباتي، عبدالحسين دليمي، بهرام كاظمي، فاطمه غفاري فر (1391). بيان ژن كامل آنتي ژن سطحي  "اس آ جي 3 " توكسوپلاسما گوندي در سلول يوكاريوتي. فصلنامه بيماريهاي عفوني و گرمسيري.  17(56): 21-26.

م- 75- حسين  رحماني، بهرام كاظمي، محمد پوركاظمي (1391). مقايسه تنوع ژن سيتوكروم b در ماهيان شاه در ماهيان شاه كولي " كالكوئيدس آلبرنوس"  رودخانه هاي هراز، شيرود و گزافرود به روش PCR-RFLP. فصلنامه ژنتيك نوين:7(1): 65-70.

م-76- گلناز اسعدي تهراني، سينا ميرزا احمدي، مژگان بنده پور، فرامرز لالويي، بهرام كاظمي ، اكرم عيدي، تورج ولي نسب (1390). كلون سازي مولكولي ژن هاي لوكس آ و لوكس ب  باكتري ويبريو فيشري . فصلنامه محيط زيست جانوري. 3(2): 33

م-77- صفرعلي طالاري، بهرام كاظمي، حسين هوشيار، رقيه عليزاده، محسن اربابي، سيد غلامعباس موسوي، محمدرضاطالاري، حميدرضا نيكيار، احمد سبحاني (1391).  بررسي وجودموتاسيون درژن مقاومت دارويي ليشمانيازيس جلدي. سال 16 شماره 3 صص 239-235
(Full Text)


م-78- نسرين مهاجری ، بهرام کاظمی  (1391).بررسی پيام رسانی در سيستم ايمنی ذاتی مرتبط با " ار ان ا مداخله گر"  از ديدگاه مولکولی . مقاله مروریمجله تازه های بیوتکنولوژی سلولی – مولکولی، 2 (6): 15-9.م-79- فاطمه غفاري، فرناز خير انديش، بهرام كاظمي، محمد داوود غفاري، مژگان بنده پور (1391). بيان البومين سرم انساني نوتركيب در باكتري اشرشيا كولاي سويه (بي ال 21 ) . مجله تازه هاي بيوتكنولوژي سلولي- مولكولي. شماره 9: 66-60.

م-80- سولماز خليق فرد، مژگان بنده پور، وحيد رضا ياسايي، كاظم پريور، بهرام كاظمي (1391). كلونينگ، بيان ژن و خالص سازي انزيم (سل وان) از گياه كرفس. مجله تازه هاي بيوتكنولوژي سلولي- مولكولي. شماره 8: 87-79.


م-81- فاطمه رمضاني، علي جبالي، بهرام كاظمي (1391). سنتز بيولوژيك نانو ذرات نقره. مجله تازه هاي بيوتكنولوژي سلولي- مولكولي. شماره 9: 111-107.

م- 82- حمیدرضا موسویان،  حمیدرضا حدادزاده، پروانه خضرائی نیا،  بهرام کاظمی ، مژگان بنده پور، مهدي نام آوري، آمنه کوچکی (1391). جستجوي توالی (هاي) شبه  Tash درژنوم تیلریاهاي گوسفندي ایران. پاتوبیولوژي مقایسه اي:9(3): 772- 765. (SID)


م-83- مريم مرادي، بهزاد حق پناه، بهرام كاظمي، انسيه داوودآبادي،  ساناز غلامي،  سحر كفش دوز جباري  (1391). مقايسه ي ارزش تشخيصي كيت حاوي پروتئين نوتركيب B و كيت استاندارد Euroimmun  در تشخيص اكينوكوكوس گرانولوزوس. مجله دانشكده پزشكي اصفهان، شماره 220، هفته دوم اسفند 1391 ص 70 .


م-84- محمد صالحي، مژده قلي زاده، صديقه نعمت الهي، مژگان بنده پور، بهرام كاظمي، احمد حسيني (1392). بررسي ارتباطبين كمبود پروتامين و آزاد شدن قطعات DNA از اسپرم هاي نگهداري شده در محيط مصرفي Ham’s F10. مجله دانشگاه علوم پزشكي زنجان ، 21 (85): 39-30.

 


م- 85-    سيده ميثاق جلالي, زهره خاكي, بهرام كاظمي, مژگان بنده پور, صادق رهبري, محمد راضي جلالي, سيده پرستوياسيني (1392). تشخيص مولکولي و تعيين گونه هاي آناپلاسما در گوسفندان منطقه اهواز، ايران. مجله تحقيقات دامپزشكي ايران (دانشگاه شيراز) 1392; 14(1 (مسلسل 42):50-56.م- 86- انسيه داودآبادي،  بهرام كاظمي، بهزاد حق پناه، مژگان بنده پور، مهران بهادران، مريم مرادي، ساناز غلامي  (1392). بررسي پايداري كيت اليزا  آنتي ژن بي نوتركيب اكينوكوكوس گرانولوزوس با استفاده از روش هاي فيزيكي و باكتريواستاتيك. مجله دانشكده پزشكي اصفهان 237 صص711-701


 


م-87- مژگان بنده پور، زرين شريف نيا ، نريمان مصفا ، بهرام كاظمي ، نگار سيد ، معصومه سليماني داراني   (1392)..  مطالعه اثر ادجوانتاچ اس مطالعه اثر ادجوانت اچ اس پي 90 بر ايمني زايي اچ بي اس انتي ژن در موش بالب سي . فصلنامه پژوهش در پزشكي ، شماره 146، 
صص 80-84. 


م88-سميه آقاملايی، نيما صالحی، بهرام کاظمی، عليرضا ابدی، فريد تحويلدار بيدرونی(1392).تعيين حساسيت و ويژگی روش ايمونوفلئورسنت مستقيم جهت تشخيص انگل کريپتوسپوريديوم در کودکان مبتلا به اسهال. فصلنامه علوم پزشکی دانشگاه ازاد اسلامی واحد پزشکی تهران. 23(4):43- 48.
 

89- تارمچي اميرحسين,كاظمي بهرام,مهمازي ساناز,بنده پور مژگان (1392). بیان اینترلوکین 29 انسانی (اینترفرون لامبدا یک) در لیشمانیای لیزارد ایرانی. مجله بيوتكنولوژي ايران. 43: 167- 174.

 

90- سيده ميثاق جلالي, زهره خاكي, بهرام كاظمي, مژگان بنده پور, صادق رهبري, محمد راضي جلالي, سيده پرستو ياسيني (1392). تشخيص مولکولي و تعيين گونه هاي آناپلاسما در گوسفندان منطقه اهواز، ايران.  مجله تحقيقات دامپزشكي ايران (دانشگاه شيراز) 1392; 14(1 (مسلسل 42):50-56.

 

91- قاسمي سيداحمد قاسمی، عبدالعلی موحدی نیا، نگین سلامات، بهرام کاظمی  (1394). DNA بارکدینگ گونه های گل خورک ماهی (Periophthalmus waltoni ،Boleophthalmus dussumeri و Scartelaos teneus) در سواحل استان بوشهر. تاكسونومي و بيوسيستماتيك (مجله پژوهشي علوم پايه دانشگاه اصفهان): 7(25):  13- 24

 

92- هاجر يعقوبی،           مژگان بنده پور، بهرام  كاظمي  (1395). کاربرد باکتری ها در درمان سرطان. تازه هاي بيوتكنولوژي سلولي مولكولي. 24: 97- 100

 

93- سید احمد قاسمي، عبدالعلی موحدی نیا   نگین ,سلامات، بهرام  كاظمي  (1396). توالی یابی و بررسی الگوی بیان ژن CYP1A در اندام های مختلف ماهی گل خورک (Periophthalmus waltoni)  در شرایط طبیعی. فيزيولوژي و بيوتكنولوژي آبزيان.  5 (1): 69- 86

 

94- اکرم پور شمس، سیما کلانتری و بهرام کاظمی (1396). مروري برسبب شناسی و مارکرهاي زیستی دخیل در تشخیص سرطان پانکراس، با تاکید بر نقش دیابت در بروز این بیماري. مجله دانشکده پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی تهران، بهمن 1396 ،دوره 75،شماره 11، صفحه هاي  773 تا 778.

 


 

 

 

  

  

 

 

 

 

 


 
Advertisement
 
 
Today, there have been 2 visitors (27 hits) on this page!
=> Do you also want a homepage for free? Then click here! <=