Papers in press
بسمه تعالی

بهرام کاظمی، قسمت ا.. تحویلدار بیدرونی، سید رضا هاشمی فشارکی، عزت الدین جوادیان (1378).  لیشمانیای مارمولک در ایران.مجله دانشگاه علوم پزشكي و خدمات بهداشتي - درماني شهيد صدوقي يزد، . 7(2 ): 63 – 58.

 

 

بهرام كاظمي، حمید  مبتكر، فریدون مهبودي (1379). بررسي ليشمانيا هاي ايران با يك ريبوپروب. مجله ياخته ، 2( : 195-181.

 

 

محمد بيات،  سید ناصر رضوي ،  احمد حسيني,   حبیب ا... پيروي ، یوسف  صادقي،  بهرام كاظمي (1379). اثر اولترا سوند درماني بر ترميم ناحيه درم زخم با ضخامت كامل پوست خرگوش . مجله پژوهشي حكيم.  2:  124-117.

 

 

علی اکبر شعباني،  روبرت مك مستر،  بهرام كاظمي ،  محسن كريمي،  دلاور شهباززاده، فریدون مهبودي (1380). توليد متالوپروتئيناز 63 كيلو دالتوني (gp63) ليشمانيا ماژور در مخمر متيلوتروف Pichia Pastoris . مجله كومش ( مجله علمي دانشگاه علوم پزشكي سمنان) ،  3  ( 1و2 )  :  82-69 .

 

 

فاطمه فلاح , بهرام كاظمي,  حسین گودرزي , گیتا اسلامي , فرحنوش دوستدار ، مونا قاضي (1381). تهيه و تخليص  آنتي ژن 60 ( A 60)  از سيتو پلاسم مايكو باكتريوم بويس سويه  BCG. مجله ياخته, 4( 15):156-151.

 

 

حسین هوشيار,  مصطفی رضائيان, علی حقيقي،  بهرام كاظمي( 1381). افتراق آنتا موبا هيستوليتيكا و آنتا موبا ديسپار (ايزوله هاي تهران) با روش PCR – RFLP. مجله ياخته ,4 ( 13):  15-11.

 

 

میترا زارع بوانی,  مصطفی رضائيان,  محمود جدي تهراني، بهرام كاظمي (1381). استفاده از روش PCR-RFLP  براي تعيين سويه هاي ژياردياي جدا شده از انسان در ايران. مجله ياخته،  4( 13): 4-1.

 

 

بهرام كاظمي  ، محمد بيات،  فرزانه لبيبي (1381). بررسي ايمني زايي موشهاي Balb/C باساروليشمانيادرمقابل عفونت ناشي ار ليشمانيا ماژور .  مجله علوم پايه پزشكي جمهوري اسلامي ايران, 5 (3): 167- 164.

 

 

گیتا اسلامي,  مهدی بوترابي , بهرام كاظمي  ,  حسین گودرزي،  فاطمه  فلاح (1381). تشخيص DNA ژنومي كلاميد يا پنومونيه در پلاك هاي آرترواسكلروتيك عروق كرونر به وسيله روش PCR. مجله ياخته ، 4 (14) : 100- 97.

 

 

حسین گودرزي, بهرام كاظمي,  کامبیز يارايي ,  معصومه نويدي نیا،  مژگان بنده پور(1381). مقايسه روش PCR و روش باكتريولوژيك در تشخيص مننژيت هاي باكتريا ل. مجله ياخته ، 4 (14): 104-101 .

 

 

گیتا اسلامي، فاطمه  فلاح ،  بهرام کاظمي ،  حسین گودرزي،  سودابه طاهري،  علی رضا مالكي، فرامرز  طارميان (1382) . تشخيص ويروس سيتو مگال و هليكو باكتر پيلوري در پلاكهاي آرتروسكلروتيك در افراد مبتلا به بيماري عروق كرونر در مراكز دانشگاهي. علوم پيرا پزشكي ( فصلنامه علمي – پژوهشي دانشكده پيراپزشكي) ، 1(2): 102 – 97.

 

 

محمود شريفيان، عبدالحسین دليمي اصل،  بهرام كاظمي (1382). تشخيص زود هنگام توكسوپلاسموز تجربي در خون موش صحراي (رت) به روش PCR. مجله دانشكده دامپزشكي دانشگاه تهران ، 4( 58): 327-323.

 

 

محمد جوان، ابوالحسن احمدياني,  فرشته معتمدي ،  بهرام كاظمي (1382).  بررسي بيان ژن زير واحد  آلفاي مهاري  (Gαi/o)    و زير واحد بتا   (Gβ)  پروتئين هاي G در ايجاد تحمل به اثر  ضد دردي مصرف مزمن مورفين  در قطعه كمري نخاع موش صحرايي. مجله ياخته 5(19):170-165.

 

 

 

بهرام كاظمي،  معصومه حدادي زنوز،  فرید  تحويلدار بيدروني ،  عطا ءا... غديري (1382). جدا سازي فراكشن آنتي ژني 68 كيلو دالتون پروما ستيگوت ليشمانياي خزنده. مجله پژوهنده  شماره 8 (3) :156-153.

 

 

اکبر ميرصالحيان،  فرشته جبل عاملي،  بهرام كاظمي،  صفرعلي عليزاده (1382). مقايسه روش تعيين حساسيت ديسك ديفيوژن و واكنش زنجيره اي پليمراز براي شناسايي استافيلوكوكوس مقاوم به متي سيلين. . مجله دانشکده  پزشکی دانشگاه علوم پزشکی تهران، 61(6): 425- 420.

 

 

ربابه رضايي پور ، گلناز موسوي ، يوسف پورخوشبخت ،  بهرام كاظمي ، فريد تحويلداري (1383).   مقايسه دو روش آنتي نوكلئار آنتي بادي ( ANA ) و كرايتيد يا لوسيليا ( CL ) و همراهي آنها با سنجش ميزان كمپلكس هاي ايمني در گردش خون ( CIC ) در بيماران مبتلا به لوپوس در مراحل قبل و پس از درمان. فصلنامه علوم پيرا پزشكي 3 ( 7):336- 329.

 

 

هرام فتح ا.. زاده ،   اکبرمیر صالحیان ،  بهرام  کاظمی ،  حمید ارشدی ،  بابک  پور اکبری  (1383). تشخیص کلامیدیا تراکمانیس و نایسریا گونوره آن در نمونه های ادراری – تناسلی بیماران مبتلا به اورتریت با روش PCR  و   Multiplex PCR . مجله دانشکده  پزشکی دانشگاه علوم پزشکی تهران-  62 ( 6): 456- 449.

 

 

سیمین انصاری ،   بهرام کاظمی ، مژگان بنده پور،  محمد بیات،  یوسف صادقی،  فاطمه السادات  رضایی ( 1383). تاثیر تابش طیف B پرتو فرا بنفش بر فعالیت ژن فاکتور رشد کراتینوسیت در موش کوچک آزمایشگاهی. مجله علوم تشریح ایران، 2(1): 19-13.

 

 

قاسم انصاری ، ميترا طبري،  بهرام كاظمي ( 1383).  بررسي ميكروارگانيسم هاي پاتوژن آبسه هاي پري اپيكال در دندان هاي شيري. مجله دانشکده دندانپزشکی – دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی، 22(4): 573-567.

 

 

اکبر میرصالحیان, رضا کمال خانی, بهرام کاظمی, بهرام فتح ا... زاده،  مرضیه علی قلی (1383).  فراوانی سویه های مولد شیگاتوکسین اشرشیا کلی در مدفوع بیماران اسهال خونی به روش Multiplex PCR. مجله دانشکده پزشکی دانشگاه علوم پزشکی تهران.،62(12):  1015-1008.
 

 

زهره قلمکارپور, فریبا  قلمکارپور, هنگامه اشرف , محمد علی مزینی,  بهرام کاظمی ،  امیر هوشنگ شکرانی  (1384). بررسی حضور ژنهای FnBP و FgBP در میکرو ارگانیسمهای موجود در کانال ریشه دندانهای عفونی به روش PCR در بیماران مراجعه کننده به بخش اندودنتیکس دانشکده دندانپزشکی دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی درسال تحصیلی 81-80. مجله دانشکده دندانپزشکی– دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی ،23(2): 85-272.

 

 

 

رضا نهاوندی، سهراب رضوانی گیل کلایی، غلامحسین وثوقی،  بهرام کاظمی (1384). بررسی تنوع ژنی در18S rRNAجمعیت ماهی مرکب(Sepia pharaonis)  خلیج فارس و دریای عمان با استفاده از روش PCR- RFLP  . مجله علمی شیلات ایران، 14(2): 68-157. 

 

 

رضا قطاسلو، بهرام كاظمي، فرانسيس مگرو، حسين الياسي، احد زرگري زاده، محمد رخشان، حسين گودرزي (1384). حساسيت و ويژگي آزمون اوره آز سريع در تشخيص عفونت هاي هليكوباكتر پيلوري. مجله دانشكده علوم پزشكي جهرم، 2(2):  6 - 11.

 

 

طاهره اسماعیل پور، احمد حسینی ، بهرام کاظمی ، فاطمه چهره آسا،  پیتر کی (1384).  بررسی پروفایل بیان ژنهای  و  انتقال دهنده مونوکربوکسیلیک اسید  در اووسیت و جنینهای قبل از لانه گزینی موش به صورت تازه و کشت داده شده. مجله علوم تشریح ایران، 3(1): 9-1.

 

 

سید حسین حجازی، مراد علی فولادوند، حمید میر محمد صادقی، بهرام کاظمی، منصورصالحي (1384).  کلونينگ ژن کد کننده پروتئين 36 کيلودالتوني (P36/LACK) ليشمانيا ماژور. مجله دانشکده پزشکی اصفهان.  23 (76): 19-13.
 
 
داوود درستگار مقدم، بهرام کاظمی ، منصور صالحی،  پرویز کواکب (1384). کلون کردن ژن مرتبط با انتی ژن P35 توکسوپلاسما گوندی. مجله دانشکده پزشکی اصفهان.  23 (77): 19-14 .
 
 
 
مهدی بقایی، نادر پسته چیان، منصورصالحی، بهرام کاظمی، حمید میر محمد صادقی (1384). تعیین گونه  نماتودهای تریکوسترونژیلوس با تکنیک PCR- RFLP دراصفهان. مجله دانشکده پزشکی اصفهان.  23 (76):  48-42 .
 
 

همایون نادریان, بهرام کاظمی, احمد حسینی, یوسف صادقی، انتوان دووریس (1384). کلونینگ ژن انزیم گلوکو سربروزیدازموش  و ایجاد موتاسیون در ان.. مجله علوم تشریح ایران، 3 (3): 190-185.

 

 

مسعود سيفي, بهرام کاظمي،  پريسا گلكار (1384). بررسي رابطه موتاسيون ژن MSX1 با Tooth Agenesis با روش مولکولي RFLP-PCR. مجله دانشکده دندانپزشکي دانشگاه علوم پزشکي شهيد بهشتي ، 23(4):582-590.

 

 

مروت طاهري كلاني , بهرام كاظمي ,  فرهاد بنكدارهاشمي ,  محمدحقي آشتياني ,  کرامت ا... نوري ,  شادی شاهسون,  یوسف عرفاني ,  امیرپيماني,  مینا عابديني‌  (1384). ميزان جداسازي هموفيلوس آنفلوآنزاي تيپ b در مايع مغزي نخاعي كودكان مشكوك به مننژيت با روش هاي كشت و PCR مركز طبي كودكان، 82-1381. مجله دانشكده پزشكي، 63(12): 1014-1006.

 

 

هرام كاظمي،  هوشنگ خزان، اميد عظيم‌زاده،  میر خسرو صفری،  فريد تحويلدار بیدرونی، سيد جواد سيد طبايي، علي قجري (1385). خالص‌سازی و شناسایی باند پروتئینی از ساركوسيستيس گوسفند. مجله دانشگاه علوم پزشكي رفسنجان، 5 (2):  95-90.

 

 

مرضیه علیقلی,  محمد ایمان عینی,  فرهاد بنکدار هاشمی,  شادی شاهسون,  فرشته جبل عاملی،   بهرام کاظمی (1385). تعيين الگوي مقاومت آنتي بيوتيكي سويه هاي استافيلوكوكوس اورئوس در نمونه هاي بيمارستاني.. مجله دانشکده پزشکی دانشگاه علوم پزشکی تهران، 63(9): 32-26.

 

جمیله نوروزی ,  بهرام کاظمی , مژده حاکمی والا(1385).   بررسی مقاومت آنتی بیو تیکی ,تعیین الگوی پلاسمیدی ,پروتئینی و فنوتیپ تهاجمی در بین شیگلا فلکسنری . مجله علمی دانشگاه علوم پزشکی کردستان. 11: 73-63.

 

 

امید پژند,  مازیار ضیائیان, اسدالله موسوی , زویا هژبری,  بهرام کاظمی, عباس بهادر,  محمد حمیدیان,  اشرف السادات موسوی،  فرهاد بنکدار هاشمی (1385). مقايسه ميزان بار ژنومي سايتومگالوويروس با نتايج آنتي ژنمي در گيرندگان پيوند سلولهای خونساز بر حسب درجه GVHD. مجله دانشکده پزشکی دانشگاه علوم پزشکی تهران, 64(11):  18 - 24.

 

همایون نادرین، بهرام کاظمی ، انتوان دوریس (1386). ساب كلونينگ ژن آنزيم گلوكوسربروزيداز موش سوري در وكتور لنتي ويرال و انتقال آن به رده سلولي  HEK. فصلنامه علمی- پژوهشی فیض، 11(1): 7-1.

 

 

ابوالفضل باقري، بهنام اسلامي، بهرام كاظمي، محمد مشرف، اذ ن ا... اذرگشب، نسيم صبا (1386). ارزش تشخيصي انزيم تلومراز در اسمير تهيه شده از بيماران جهت تشخيص كارسينوم سلول سنگفرشي دهان. مجله دانشكده دندانپزشكي دانشگاه علوم پزشكي شهيد بهشتي، 25(1):  25- 18.

 

 

نعمت ا... اهنگر، بهرام کاظمی ، معصومه جرجانی (1386). بررسی نقش هورمون های استروئیدی جنسی  گنادال بر بیان ژن GIRK2 در نخاع موش صحرایی. مجله پژو هنده، 12(4):  273 -281.

 

 

سهیلا روحانی، مهری محمدی، بهرام کاظمی ، هوشنگ خزان (1386).  شناسایی پروتئنهای لارو فیلاریفرم (L3)  استرونژیلوئیدس استرکورالیس به روش وسترن بلات.  مجله پژوهش در پزشکی،  31(4): 315-311.

 

 

فريد تحويلدار بيدرونی، عبدالحسين دليمی اصل، بهرام كاظمي (1387). تمايز ايزوله هاي كريپتوسپوريديوم جداشده از انسان و گاو با استفاده از قطعه  1055 bp  ژن  18S rRNA  مجله پژوهش در پزشكي، 32(1):  5-  12.

 

 

عادل حقيقي خيابانيان اصل، بهرام كاظمي ، مژگان بنده پور (1386). بررسي احتمال بيماري سپتي سمي هموراژيك ويروسي در تعدادي از مراكز تكثير و پرورش ماهيان قزل الاي ايران با روش هيستوپاتولوژيكي و ازمايش مولكولي. مجله علوم دامپزشكي ايران، 4(4): 305 – 311 (از سال 1388 با نام پاتوبیولوژی مقایسه ای منتشر می شود).

 

 

علي ابراهيمي، عبدالحسين دليمي اصل,  بهرام كاظمي (1386). تشخيص گونه هاي پلاسموديوم انساني با روش PCR-RFLP.  مجله علوم پزشکی مدرس،10(1): 1-7.

 

 

عبدالرضا سودبخش ، مهران عبداللهی نامی ، محبوبه حاجی عبدالباقی، بهرام کاظمی (1387). شيوع ويروس منتقله از طريق ترانسفوزيون در معتادان وريدي.  مجله دانشكده پزشكي  دانشگاه علوم پزشكي تهران . 66(4): 282-287 .

 

 

اشكان زرگر، مهدي سلطاني، فرهيد همت زاده، بهرام كاظمي، حسينعلي ابراهيم زاده موسوي (1387).  مطالعه پراكنش بيماري نكروز عفوني بافت هاي خونساز در پنج استان عمده توليد كننده بچه ماهي قزال الاي رنگين كمان كشور با استتفده از تكنيك هاي انتي بادي درخشان با روش غير مستقيم و واكنش زنجيره اي پليمراز. مجله تحقيقات دامپزشكي (دانشگاه تهران):   63(2):  99- 105.

 

 

احسان ناظم الحسيني مجرد ،   علي حقيقي ،  بهرام كاظمي،  معصومه عظيمي راد،  محمد رستمي نژاد ، زهرا نوچي،   عليرضا ابدي ،  محمدرضا زالي (1387). بررسي تنوع ژنتيكي انتامبا هيستوليتيكا و انتامبا ديسپار در نمونه بيماران با علايم گوارشي در تهران. مجله پژوهش در پزشکی ، 32(3):  213 - 220.

 

 

حسن بشيري‌بُد، نورينا رهبريان، گيتا اسلامي، بهرام كاظمي، ابراهيم جنت ‌شريف، مهناز محمودي‌راد،  منيژه ايرانفر، سهاره بشيري‌بُد (1387). بررسي شيوع كوكسيلا بورنتي در انسان، ميزبانان حيواني و كنه‌هاي سخت در غرب استان مازندران در سال‌هاي 84-1383. پژوهش درپزشكي. 32(3): 253-257.

 

 

عبدالعلي مشفع، ذبيح الله زارعي، بهناز آخوندي، غلامحسين ادريسيان، بهرام كاظمي، شهرام جمشيدي، محمود محمودي، مژگان بنده پور، مهدي محبعلي (1388). بررسي مقايسه اي روش هاي سرولوژي با واكنش زنجيره اي پلي مراز جهت تشخيص آزمايشگاهي مخازن ليشمانيوز احشايي (سگ). ارمغان دانش، فصلنامه علمي دانشگاه علوم پزشكي ياسوج،  14(2) : 31-42.

 

 

حميده مروج فرشي ، پروانه وصال ، بهرام كاظمي،  شيذر ناهيدي ، فريدون مهبودي  (1388).  بررسي عفونت همزمان انگل لیشما نيا ماژور در اسلايدهاي پاتولوژيك بيماران مبتلا به گرانولوم ساركو ييدي با استفاده از روش PCR پژوهنده; 14( ۵): ۲۴۷- ۲۵۳.

 

 

اكبر كشاورز رياضي، احسان ناظم الحسيني، علي حقيقي، نيلوفر تقي پور ليل آبادي، نويد صاحب اختياري، زهرا نوچي، بهرام كاظمي ( 1388). بررسي تنوع ژنتيكي كريپتوسپوريديوم بر اساس اناليز پلي مورف   OWP, ssu rRNA, TRAp  –C2     در كودكان مبتلا به اسهال در استان هاي تهران و قزوين. مجله پژوهنده 14 (6): 299- 306.

 

 

حسین رحمانی، بهرام کاظمی، محمد پورکاظمی، مژگان بنده پور، مهدي نادري جلودار، نگار سید، فریبا عطایی (1388). تنوع ژنتیکی جمعیت هاي ماهی شاه کولی در رودخانه هاي هراز، شیرود و گزافرود با استفاده از ژن ريبوزومال به روش  PCR RFLP . علوم محيطي 6(3): 43 -53.

 

 

ليلا ماغن ، شكوه ياسايي، مژگان بنده پور، فریبا خوش زبان، افسانه بشارتی،  عبدالحسین دلیمی اصل، زرين شريف نيا، بهرام كاظمي (1388). طراحي كنترل داخلي براي تشخيص آميبهاي آزاد زي به روش PCR.  فصلنامه دانش میکرب شناسی، 1( 4): 45 – 50.

 

 

 

 

بهرام کاظمی،   شهرام خالقی ،  مژگان بنده پور،  مریم جهانی ابیانه، پرويزپاکزاد (1388). کلونينگ ژن پروتئينA   باکتری استافيلوكوك اورئوس درپلاسميد بیانی. فصلنامه زيست فناوري ميكروبي:1(2): 13-9.

 

 

 

محمود احمدي همداني, زهره خاكي,  صادق رهبري,  بهرام كاظمي,  مژگان بنده پور (1388). شناسايي مولكولي آناپلاسموزيس در بزها با استفاده از روش جديد PCR-RFLP. مجله تحقيقات دامپزشكي ايران (دانشگاه شيراز). 29:  367-372.

 

 

 

خجسته شريفي،  مژگان بنده پور، مهين جمشيدي، نگار سيد ، محسن نجاري، شهرام اسدي ، بهرام كاظمي (1388).  بررسي مقايسه اي دوروش PCR- RFLP ولام ميكروسكپي در تشخيص انگلهاي پلاسموديوم در بيماران مشكوك به مالاريا در مناطق اندميك . فصلنامه زيست فناوري ميكروبي: 1(1): 1 - 5.

 

 

نوشا ضياء، گيلدا اسلامي، مژگان بنده پور، رسول صالحي، بهرام كاظمي، كاظم پريورt سید حسین حجازي (1388). کلونینگ ژن کد کننده آنزیم مانوز 1 فسفات گوانیل ترانسفراز MRHO/IR/ER/75) . لیشمانیا ماژر. مجله دانشکده پزشکي اصفهان 98: 425- 433.

 

 

مينا رمضاني , احمد حسيني, بهرام كاظمي, ارغوان جانان (1389). اثر كوتاه مدت دماي 4 درجه سانتي گراد بر پروفايل بيان ژن هاي انتقال دهنده مونوكربوكسيليك 1، 2، 3 و 4 در جنين هاي 4 سلولي موش. مجله دانشگاه علوم پزشکی اراک. 13(2): 55-62.

 

 

 

پریسا شعبانی، مژگان بنده پور، سلاله امامقلی پور، لیلا ماغن، نگار سید، بهرام یغمایی، بهرام کاظمی (1389). کلونینگ cDNA فاکتور VII انعقادی حاصل از رده سلولی هپاتوما. پژوهش درپزشکي، 34(1) :20-25.

 

 

رضا ميرنژاد ، نور اميرمظفري ، بهرام كاظمي(1389). شناسايي و تعيين ژنوتيپ مولكولي مايكوپلاسما ژنيتاليوم با روش PCR-RFLP در زنان مبتلا به عفونت هاي ژنيتال . مجله ميكرب شناسي ايران. 4(3): 20-14.

 

 

محمد حسین احمدی، نورامیرمظفری، بهرام کاظمی ، محمد علی صدیقی گیلانی، فرامرز مسجدی (1389). شناسایی مایکوپلاسما هومینیس واوره آپلاسما اوره آلیتیکوم درمایع منی مردان نا بارورمراجعه کننده به پژوهشگاه رویان توسط PCR در سال 1388.  مجله یاخته. 12(3): 371- 380.

 

 

آزیتا تهرانچي , بهرام كاظمي , مسعود سيفي , الهه محجوب (1389). بررسي رابطه موتاسيون در ژن TGFbeta3 با شكاف لب و كام در جمعيت ايراني. مجله دانشکده دندانپزشکي دانشگاه علوم پزشکي شهيد بهشتي پاييز 1389; 28(3): 160- 164.

 

 

نسرین محمدی، پرویز پاکزاد، مژگان بنده پور، فاطمه یاریان، مهسا یزدانفر، بهرام کاظمی (1389). کلون سازی ژن توکسین باکتری کورینه باکتریوم دیفتریه. فصلنامه دانش میکرب شناسی ، 2(6): 37-42.

 

 

محمدحسين احمدي، نور اميرمظفري، محمدعلي صديقي گيلاني، بهرام كاظمي، فرامرز مسجديان جزي ( 1389). مقايسه دو روش كشت وPCR  در جداسازي مايكوپلاسما هومينيس و اوره آ پلاسما اوره آليتيكوم از مايع مني مردان نابارور مراجعه كننده به پژوهشكده رويان در سال 1387. مجله علوم پزشکی رازی. 76: 15-29.

 

 

نور اميرمظفري، محمد حسين احمدي، محمد علي صديقي گيلاني، بهرام كاظمي، فرامرز مسجديان جزي (1389). بررسي وجود مايكوپلاسما هومينيس و اوره آپلاسما اوره آليتيكوم در مايع مني مردان نابارور مراجعه كننده به پژوهشكده رويان در سال 1387. مجله علوم پزشکی رازی. شماره 71: 14-25.

 

 

روح الله گازر، محمد بیات، بهرام کاظمی، مژگان بنده  پور، محسن نوروزیان (1389). بررسی اثار تابش لیزر کم توان هلیومنئون برویژگی بیومکانیکی فرایند التیام زخم باز پوستی در موش های سالم و دیابتی شده بوسیله استرپتوزوسین. مجله علوم تشریح ایران. شماره31: 95-105.

 

 

 

شهرام نكوئيان، علي حقيقي،  بهرام كاظمي، سيدجواد سيد طبايي ،  نيلوفر تقي پور و  سيما راستي(1389). بيـان پروتئين نوتركيب غني از سـرين انتـامبا هيستوليتيكا. فصلنامه پژوهش در پزشكي ، شماره 34 (2): 123-127.

 

 

ریحانه پور, ایرج شريفي , بهرام كاظمي, مهدي زارعان (1390). بررسي گونه ايزوله هاي ضايعات ليشمانيوز پوستي در بيماران با عدم پاسخ به درمان با گلوکانتيم در شهر بم. : مجله دانشگاه علوم پزشكي كرمان. 18: 123-133.

 

 

صفرعلي طالاري، بهرام كاظمي ، حسين هوشيار ، فائقه كاظمي ، محسن اربابي ، محمدرضا طالاري ، حميد رضا نيك يار ، احمد سبحاني ، بيتا زرعي كار ، اكبر طبيبيان (1390). بررسي ژن مقاومت دارويي در تريكوموناس واژيناليس به روش واكنش زنجيره اي پليمراز. فصلنامه فيض 15(1): 44- 49.

 

حسين ثباتي ، عبدالحسين دليمي اصل ، بهرام كاظمي ، فاطمه غفاري فر (1390). توليد كلون آنتي ژن سطحي SAG3،توكسوپلاسما گونديي در وكتور بياني يوكاريوتي. فصلنامه بيماريهاي عفوني و گرمسيري ، شماره 52 صص 7-13.

 

 

سید سجاد شاهرخی ، منیژه کرمی ، بهرام کاظمی (1390). پاسخ مورفین در مدل حیوانی تک یاخته ای ( پارا مسیوم کاداتوم). مجله فیزیولوژی و فارماکولوژی ایران. 15(3): 329-318.

 

 

 

یدالله رمضانی ، سيد غلامعباس موسوي،  عباس بهرامي،  محسن فريدوني ، نسرين پارسا،  بهرام كاظمي  (1390). بررسي اپيدميولوژيكي بيماري سالك در شهرستان آران و بيدگل طي شش ماهه اول سال 1388 . فصلنامه علميپژوهشي فيض، 15(3): 254-258.

 

 

سيما راستي،  ميترا بهرشي،  مژگان بنده پور،  احمد طالبيان،  عاطفه  فتاحيان،  بهرام كاظمي، سيد غلامعباس موسوي (1390) . بررسي بروز توكسوپلاسموز در نوزادان و عوارض آن.  مجله علمي پژوهشي دانشگاه علوم پزشكي شهيد صدوقي يزد،19 (5):  585-578.

 

 

مريم طلا،  بهرام کاظمی،  فرامرز  لالويی،  مهدی سلطانی، منصور آزاد،  آمنه کوچکی (1390). بررسی پلی‌مورفيسم ژنوم ميتوکندريايی ماهی سوکلا Rachycentron canadum در آبهای شمالی خليج فارس و دريای عمان. پژوهنده،  16(5): 251-246.

 

 

نسرین مهاجری ، بهرام کاظمی (1390).  فعال سازی سيستم ايمنی اوليه توسط siRNA" مقاله مروریمجله تازه های بیوتکنولوژی سلولی – مولکولی، 1 (3): 9-1.

 

 

رضا ميرنژاد ، نور اميرمظفري ، بهرام كاظمي ، ميرشمس الدين حسيني (1390). تعيين ژنوتيپ مولكولي گونه هاي اوره آپلاسما در زنان مبتلا به عفونت هاي ژنيتال با روش16S-23S rDNA    PCR- RFLP.  مجله علمي دانشگاه علوم پزشكي و خدمات بهداشتي درماني همدان. 18 (1): 20-25.

 

 

گلناز اسعدي تهراني، سينا ميرزا احمدي، مژگان بنده پور، فرامرز لالويي، بهرام كاظمي ، اكرم عيدي، تورج ولي نسب (1390). كلون سازي مولكولي ژن هاي luxA و luxB باكتريVibrio fischeri. فصلنامه محيط زيست جانوري. 3(2): 33.

 

 

 

يداله رمضاني، منصور صالحي ، سيد غلامعباس موسوي، محبوبه ساعي ، مدينه بختياري اصل ، افسانه گراوند ، اكرم عابديني ، بهرام كاظمي (1390). بررسي علل تغذيه با شير مصنوعي در مادران داراي كودك تك قلو و چند قلو تحت پوشش مركز شير مصنوعي شهرستان لنجان سال 2010. مجله تحقيقات نظام سلامت. 7(6): وي‍ژه نامه1390   .

 

 

نسرين مهاجری ، بهرام کاظمی  (1391). بررسی پيام رسانی در سيستم ايمنی ذاتی مرتبط با siRNA از ديدگاه مولکولی . مقاله مروریمجله تازه های بیوتکنولوژی سلولی – مولکولی، 2 (6): 15-9.

 

 

صفرعلي طالاري، بهرام كاظمي، حسين هوشيار، رقيه عليزاده، محسن اربابي، سيد غلامعباس موسوي، محمدرضاطالاري، حميدرضا نيكيار، احمد سبحاني (1391).  بررسي وجود موتاسيون در ژن مقاومت دارويي ليشمانيازيس جلدي. فیض  سال 16 شماره 3 صص 239-235.

 

 

 

حسين ثباتي، عبدالحسين دليمي، بهرام كاظمي، فاطمه غفاري فر (1391). بيان ژن كامل آنتي ژن سطحي SAG3 توكسوپلاسما گوندي در سلول يوكاريوتي. فصلنامه بيماريهاي عفوني و گرمسيري.  17(56): 21-26.

 

 

حسين رحماني، بهرام كاظمي، محمد پوركاظمي (1391). مقايسه تنوع ژن سيتوكروم b در ماهيان شاه در ماهيان شاه كولي Alburnus chalcoides رودخانه هاي هراز، شيرود و گزافرود به روش PCR-RFLP. فصلنامه ژنتيك نوين:7(3): 232-227.

 

 

فاطمه رمضاني، علي جبالي، بهرام كاظمي (1391). سنتز بيولوژيك نانو ذرات نقره. مجله تازه هاي بيوتكنولوژي سلولي- مولكولي. شماره 9: 111-107.

 

 

فاطمه غفاري، فرناز خير انديش، بهرام كاظمي، محمد داوود غفاري، مژگان بنده پور (1391). بيان البومين سرم انساني نوتركيب در باكتري اشرشيا كولاي سويه (BL21(DE3. مجله تازه هاي بيوتكنولوژي سلولي- مولكولي. شماره 9: 66-60.

 

 

سولماز خليق فرد، مژگان بنده پور، وحيد رضا ياسايي، كاظم پريور، بهرام كاظمي (1391). كلونينگ، بيان ژن و خالص سازي انزيم Cel1 از گياه كرفس. مجله تازه هاي بيوتكنولوژي سلولي- مولكولي. شماره 8: 87-79.

 

 

مريم مرادي، بهزاد حق پناه، بهرام كاظمي، انسيه داوودآبادي،  ساناز غلامي،  سحر كفش دوز جباري  (1391). مقايسه ي ارزش تشخيصي كيت حاوي پروتئين نوتركيب B و كيت استاندارد Euroimmun  در تشخيص اكينوكوكوس گرانولوزوس. مجله دانشكده پزشكي اصفهان، شماره 220، هفته دوم اسفند 1391 ص 70 .

 

 

حمیدرضا موسویان،  حمیدرضا حدادزاده، پروانه خضرائی نیا،  بهرام کاظمی ، مژگان بنده پور، مهدي نام آوري، آمنه کوچکی (1391). جستجوي توالی (هاي) شبه  Tash درژنوم تیلریاهاي گوسفندي ایران. پاتوبیولوژي مقایسه اي:9(3): 772- 765.

 

 

محمد صالحي، مژده قلي زاده، صديقه نعمت الهي، مژگان بنده پور، بهرام كاظمي، احمد حسيني (1392). بررسي ارتباط بين كمبود پروتامين و آزاد شدن قطعات DNA از اسپرم هاي نگهداري شده در محيط مصرفي Ham’s F10.  مجله دانشگاه علوم پزشكي زنجان  ، 21 (85): 39-30.

 

 

 

امیر حسین تارمچي، بهرام کاظمی، ساناز مهمازي ، مژگان بنده پور  (1392). بیان اینترلوکین 29 انسانی (اینترفرون لامبدا یک) در لیشمانیای لیزارد ایرانی. مجله بيوتكنولوژي ايران. 43: 167- 174.

 

 

سيده ميثاق جلالي, زهره خاكي, بهرام كاظمي, مژگان بنده پور, صادق رهبري, محمد راضي جلالي, سيده پرستو ياسيني (1392). تشخيص مولکولي و تعيين گونه هاي آناپلاسما در گوسفندان منطقه اهواز، ايران.  مجله تحقيقات دامپزشكي ايران (دانشگاه شيراز) 1392; 14(1 (مسلسل 42):50-56.

 

 

انسيه داودآبادي، بهرام كاظمي، بهزاد حق پناه، مژگان بنده پور، مهران بهادران، مريم مرادي، ساناز غلامي  (1392). بررسي پايداري كيت ELISA  آنتي ژن B نوتركيب اكينوكوكوس گرانولوزوس با استفاده از روش هاي فيزيكي و باكتريواستاتيك. مجله دانشكده پزشكي اصفهان  237 صص711-701.

 

 

 

سالومه شيرعلي، حمید رضا حدادزاده ، مهدي محبعلي ، بهرام كاظمي (1392). کلونينگ و تعيين توالي ژن LACK در ليشمانيا اينفانتوم سويه ايران. ميكروبيولوژي دامپزشكي (پژوهشنامه دامپزشكي گرمسار)، 9(2): 138-129.

 

 

علوي يگانه محمدصادق , سيف آبادي سيدجعفر،كيواني يزدان, كاظمي بهرام (1392). مقايسه رابطه طول- وزن در جمعيتها و جنسهاي مختلف دو گونه از کپوردندان ماهيان ايران Aphanius sophiae وAphanius vladykovi. پژوهش هاي جانوري (زيست شناسي ايران) ;26(2) :185-181.

 

 

مژگان بنده پور، زرين شريف نيا ، نريمان مصفا ، بهرام كاظمي ، نگار سيد ، معصومه سليماني داراني   (1392).  مطالعه اثر ادجوانت HSP90 بر ايمني زايي HbsAg در موش بالب سي . فصلنامه پژوهش در پزشكي ، شماره 146، صص 80-84

 

 

 

نصرت اله ضرغامي، مژگان بنده پور، بهرام كاظمي (1392) . كلونينگ مولكولي ساب يونيت هاي آلفا و بتاي هورمون لوتئينيزه با استفاده از تواليIRES در شاتل وكتور PEGFP-N1 و تطابق آن با GENE BANK. دو ماهنامه دانشور پزشكي، ( 107): ص 1

 

 

 

  تارمچي اميرحسين,كاظمي بهرام,مهمازي ساناز,بنده پور مژگان (1392). بیان اینترلوکین 29 انسانی (اینترفرون لامبدا یک) در لیشمانیای لیزارد ایرانی. مجله بيوتكنولوژي ايران. 43: 167- 174.

 

 

مهرنوش نوراده کیکاووسی، مژگان بنده پور، جمیله نوروزی ، بهرام کاظمی  (1392). جداسازی استرپتوکوک اینیه و تشخیص ان توسط PCR . مجله میکرب شناسی پزشکی ایران. 7(3) : 8-11.

 

 

 

 

سميه آقاملايی، نيما صالحی، بهرام کاظمی، عليرضا ابدی، فريد تحويلدار بيدرونی(1392). تعيين حساسيت و ويژگی روش ايمونوفلئورسنت مستقيم جهت تشخيص انگل کريپتوسپوريديوم در کودکان مبتلا به اسهال . فصلنامه علوم پزشکی دانشگاه ازاد اسلامی واحد پزشکی تهران. 23(4):43- 48.

 

 

عبدالحسين دليمي، فريد تحويلدار بيدروني، بهرام كاظمي (1394). شناسايي مولكولي كريپتوسپوريديوم آندرسوني در گوساله هاي شهرستان شهريار. نشريه دامپزشكي (پژوهش و سازندگي)، شماره 107،  صص 24-30.

 

 

 

عبدالحسين دليمي ، فريد تحويلدار بيروني ، فاطمه غفاري فر، بهرام كاظمي   (1393). تشخيص گونه هاي كريپتوسپوريديوم جدا شده از انسان با روش PCR-RFLP در تهران. مجله علوم پزشكي مدرس: آسيب شناسي زيستي ، شماره 42، ت صص 39-42.

 

 

 

فاطمه جعفری نژاد، گلناز اسعدی تهرانی، محمد امين بخش، بهرام کاظمی، وحيد رضا ياسائی، فاطمه ياريان، آمنه کوچکی، زينب سليمانی فر ، مژگان بنده پور  (1393). کلونينگ و بيان پروتئين M2 ويروس آنفلوانزا H1N1 در باکتری Ecoli سويه BL21(DE3). مجله تازه های بیوتکنولوژی سلولی – مولکولی. 4(15):65-61.

 

 

محمدرضا نوروز فشخامي، ليلا عزيز زاده پرمهر، فروزنده محجوبي، محمد پور كاظمي، بهرام كاظمي، محمد حسن زاده صابر، مهتاب يار محمدي  (1393). جداسازي HindIII SatDNA در تاسماهي ايراني Acipenser persicus. فصلنامه ژنتيك نوين (36): 126-121.

 

 

 

 

قاسمي سيداحمد قاسمی، عبدالعلی موحدی نیا، نگین سلامات، بهرام کاظمی  (1394). DNA بارکدینگ گونه های گل خورک ماهی (Periophthalmus waltoni ،Boleophthalmus dussumeri و Scartelaos teneus) در سواحل استان بوشهر. تاكسونومي و بيوسيستماتيك (مجله پژوهشي علوم پايه دانشگاه اصفهان): 7(25):  13- 24.

 

 

 

هاجر يعقوبی،    مژگان بنده پور، بهرام  كاظمي  (1395). کاربرد باکتری ها در درمان سرطان. تازه هاي بيوتكنولوژي سلولي مولكولي. 24: 97- 100.

 

 

 

سید احمد قاسمي، عبدالعلی موحدی نیا   نگین ,سلامات، بهرام  كاظمي  (1396). توالی یابی و بررسی الگوی بیان ژن CYP1A در اندام های مختلف ماهی گل خورک (Periophthalmus waltoni)  در شرایط طبیعی. فيزيولوژي و بيوتكنولوژي آبزيان.  5 (1): 69- 86.

 

 

 

اکرم پور شمس، سیما کلانتری و بهرام کاظمی (1396). مروري برسبب شناسی و مارکرهاي زیستی دخیل در تشخیص سرطان پانکراس، با تاکید بر نقش دیابت در بروز این بیماري. مجله دانشکده پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی تهران، بهمن 1396 ،دوره 75،شماره 11، صفحه هاي  773 تا 778.


 
Advertisement
 
 
Today, there have been 1 visitors (5 hits) on this page!
=> Do you also want a homepage for free? Then click here! <=