Projects

                            بسمه تعالی                        پروژه های تحقیقاتی

پ 1- مجري : بهرام كاظمي . همكاران: ساعد شهابي ، سید رضا هاشمی فشاركي وعزت الدین جواديان . تهيه آنتي ژن مناسب براي پيشگيري از ليشمانيوز جلدي  .اعتبار دهنده : معاونت پژوهشي دانشگاه علوم پزشكي و خدمات بهداشتي درماني شهيد بهشتي . تاريخ شروع 1372، تاريخ خاتمه 1375 پ 2- مجري: بهرام كاظمي . همكاران: فرید تحويلداري ، مریم رجب نژاد، مهناز منصوري، سودابه گيوراد، فخرالملوک ياسايي. بررسي قدرت تشخيص " پي سي ار " بر روي نمونه ادرار در شناسايي تريكوموناس واژيناليس . اعتبار دهنده: معاونت پژوهشي دانشگاه علوم پزشكي و خدمات بهداشتي درماني شهيد بهشتي. تاريخ شروع 1377.


پ 3- مجري: بهرام كاظمي .همكاران: علی قجري ، سید جواد سيد طبايي، فرید تحويلداربیدروني ، هوشنگ خزان و میرخسروصفري. تهيه پروتئين مناسب براي واكسيناسيون عليه ساركو سيستيس . اعتبار دهنده : : معاونت پژوهشي دانشگاه علوم پزشكي و خدمات بهداشتي درماني شهيد بهشتي و سازمان دامپزشكي كل كشور. تاريخ شروع 1378 .4- Reasearch manager : Bahram kazemi. Cooperators: Mohammad Reza Nazari Pouya, Hamid Mobtaker, Ataollah Ghadiri and Farid Tahvilda- Bideroni. Isolation of a fragment of lizard leishmania antigen and test to protectivity for L.major. Credited by WHO, Initiated :1998


پ 5- مجريان : سید جواد سيد طبايي و علی حقيقي . همكاران : بهرام كاظمي و مهدی محبعلي . بررسي كارآيي وسترن بلات در تشخيص ليشمانيوز احشايي و پوستي. اعتبار دهنده: :معاونت پژوهشي دانشگاه علوم پزشكي شهيد بهشتي 1377. 


پ 6- مجريان : آزیتا تهرانچي, بهرام كاظمي و مسعود سيفي , همكار: اله محجوب . بررسي رابطه موتاسيون درژن " ام اس ايكس وان ) و شكاف لب با روش مولكولي.پ 7- مجريان : مسعود سيفي و بهرام كاظمي . همكار : پریسا گلكار . بررسي رابطه موتاسيون در ژن " ام اس ايكس وان " با " توس ا جنزيس" به روش مولكولي " پي سي ار - ار اف ال پي . اعتبار دهنده: معاونت پژوهشی دانشگاه علوم  پزشکی شهید بهشتی


پ 8- مجري : گیتا اسلامي . همكاران : بهرام كاظمي و حبیب ا.... پيروي . تشخيص كلاميديا پنومونيه در پلاكهاي عروقي با |ی سی آر . اعتبار دهنده : معاونت پژوهشي دانشكده پرشكي.


پ 9- مجري : بهرام كاظمي , همكاران: پرویز پاكزاد , مژگان بنده پور, نگار سيد و فرحنوش دوستدار. با همكاري مركزتحقيقات بيوتكنولوژي انستيتو پاستور ايران, مركز تحقيقات بيوتكنولوژي دانشگاه علوم پزشكي تهران و مركز تحقيقات آنتي بادي مونوكلونال. طراحي و توليد كيت اليزا با پروتئين نوتركيب كلاميديا تراكماتيس. اعتبلر دهنده: شبكه بيوتكنولوژي كشور. 


پ 10- مجريان : بهرام كاظمي و حسن بشيري بد. همكاران نورينا رهبريان, فاطمه فلاح, فرزاد متولي‌حقي‌ و گيتا اسلامی. بررسي‌شيوع ارليشياها در انسان، ميزبانان حيواني‌وناقلين درتعدادي‌از شهرستان هاي ‌منتخب استان مازندران. اعتبار دهنده معاونت پژوهشي دانشگاه علوم پزشكي شهيد بهشتي . تاريخ شروع 1381.


پ 11- مجري: بهرام كاظمي. همكاران: مژگان بنده پور . تعين ژنوتيپ هاي ويروس هپاتيت سي در ايران . اعتبار دهنده معاونت پژوهشي دانشگاه علوم پزشكي شهيد بهشتي . تازيخ شروع 1381. 


پ 12- مجريان : بهنام اسلامي و بهرام كاظمي ، همكاران : ابوالفضل باقري ، انوشه سخاوت ، مژگان بنده پور و نگار سيد . ارزش تشخيصي تلومراز براي رديابي اسكاموس سل كارسينوما در اسمير دهان. اعتبار دهنده معاونت پژوهشي دانشگاه علوم پزشكي شهيد بهشتي . تازيخ شروع 1381. اين طرح با مركز تحقيقات دندانپزشكي مشترك ميباشد 


پ 13- مجريان بهنام :اسلامي و بهرام كاظمي ، همكاران: ساناز لواساني، انوشه سخاوت، مژگان بنده پورونگار سيد . شيوع موتاسيون "جی اس آ"  در ضايعات فيبرواسوس آرواره با روش پی سی آر - اس اس سی پی .    اعتبار دهنده:    معاونت پژوهشي دانشگاه علوم پزشكي   شهيد بهشتي .  تاريخ شروع 1381 . اين     طرح با   مركز   تحقيقات   دندانپزشكي مشترك ميباشد 


پ 14- مجريان : بهنام اسلامي و بهرام كاظمي ، همكاران: انوشه سخاوت , ساناز لواساني، مژگان بنده پور و نگارسيد . بررسي شيوع موتاسيون در " او ك سي " هاي اسپوراديك فكين. اعتبار دهنده: معاونت پژوهشي دانشگاه علوم پزشكي شهيد بهشتي . تاريخ شروع 1381اين طرح با مركز تحقيقات دندانپزشكي مشترك ميباشد 


پ 15- مجريان : خجسته شريفي و بهرام كاظمي ، همكاران : مژگان بنده پور و نگار سيد . - بررسي مقايسه اي روش مولكولي " پي سي ار " با روش ميكروسكپي براي تشخيص انگل هاي پلاسموديوم در بيماران مشكوك به مالاريا و ساكنين مناطق اندميك مالاريا. اين طرح مصوب دانشگاه علوم پزشكي بندرعباس ميباشد 1381 


پ 16- مجري : بهرام كاظمي . همكاران : فریدون مهبودي و نگار سيد. كلونينگ وبيان ژن آنريم پتريدين ردكتاز1 ليشمانيا. اعتبار دهنده: معاونت پژوهشي دانشگاه علوم پزشكي شهيد بهشتي 1381.
پ 17- مجري: بهرام كاظمي . همكاران : پرویز وحداني , مژگان بنده پور , مسعود مرداني , فرحنوش دوستدار , لطیف گچكار , سرور امين زاده و نگار سيد . بررسي قدرت " پي سي ار " در تشخيص بروسلوز  از خون  محيطي،   اعثبار دهنده : معاونت پژوهشي دانشگاه علوم پزشكي شهيد بهشتي 1381.


پ 18- مجري: بهرام كاظمي , همكاران : مژگان بنده پور و نریمان مصفا: تهيه واكسن نوتركيب هپاتيت سي وتعيين فعاليت بيولوژيك آن در سيستم ازمايشگاهي . اعثبار دهنده : معاونت پژوهشي دانشگاه علوم پزشكي شهيد بهشتي 1381.پ 19- مجري : رضا نهاوندي , همكاران : بهرام كاظمي , سهراب رضواني وتیمور ولي نسب . بررسي تنوع ژنتيكي در ماهي مركب ابهاي خليج فارس ودرياي عمان با استفاده از نشانگر " ار اف ال پي" . اعتبار دهنده: . اين طرح با موسسه تحقيقات شيلات ايران مشترك ميباشد . تاريخ شروع 1382. پ 20- مجري : بهرام كاظمي . همكاران : مژگان بنده پور . تهيه كيت " اليزا" با پروتئينهاي نوتركيب تاكي زوئيت توكسوپلاسما گوندي. اعتباردهنده: شبكه بيوتكنولوژي پزشكي كشور 1382. 
پ 21- مجري : بهرام كاظمي . همكاران : محسن نجاري ، مزگان بنده پور و نگار سيد . تشخيص انگلهاي مالاريا در مراجعان به سازمان انتقال خون چابهار با تكنيك " پي سي ار - ار اف ال پي " اعتباردهنده : معاونت پژوهشي دانشگاه علوم پزشكي شهيد بهشتي 1382.
پ 22- مجري : بهرام كاظمي. همكاران: مژگان بنده پور ، حامد يحيي زاده و اکرم طاهرپور. مقايسه " پي سي ار " و " اليزا" براي تشخيص هپاتيت سي در سرم . اعتبار دهنده: معاونت پژوهشي دانشگاه علوم پزشكي شهيد بهشتي 1382.

پ 23- مجريان : بهرام كاظمي و محمد بيات . همكاران: سیمین انصاري، احمد حسيني . یوسف صادقي و سهیلا رضايي . بررسي تاثير نور " يو وي ب" بر فاكتور رشد كراتينو سيت موش آزمايشگاهي. اعتبار دهنده: معاونت پژوهشي دانشگاه علوم پزشكي شهيد بهشتي 1382.پ 24- مجريان : احمد حسيني و بهرام كاظمي. همكاران : مژگان بنده پور ، طاهره اسماعيل پور و یوسف صادقي . بررسي اثر كوتاه مدت دماي 4 درجه سانتيگراد و انجماد شيشه اي بر پروفايل بيان ژنهاي جنين چهار سلولي موش آزمايشگاهي. اعتبار دهنده: معاونت   پژوهشي   دانشگاه   علوم پزشكي شهيد بهشتي1382. پ 25- مجريان : نریمان مصفا و بهرام كاظمي. همكاران : مژگان بنده پور ، فرشید بختياري . استفاده از " دي ان ا " باكتري سكانس " سي پي جي " بعنوان فعال كننده سيستم ماكروفاژي . اعتباردهنده :معاونت پژوهشي دانشگاه علوم پزشكي شهيد بهشتي1382. پ 26- مجريان :نریمان مصفا و بهرام كاظمي: بررسي اثر تحريكي " دي ان ا " باكتريال بر عملكرد فاگوسيت هاي خون محيطي انسان. اعتبار دهنده معاونت پژوهشي دانشكده پزشكي دانشگاه علوم پزشكي شهيد بهشتي. 1382.
پ 27-  مجریان : بهرام کاظمی و پرویز پاکزاد : کلونینگ ژن پروتئین " آ " استا فیلوکوک اورئوس. اعتبار دهنده :و معاونت پژوهشي دانشگاه علوم پزشكي شهيد بهشتي. 1384 
پ 28- مجریان : بهرام کاظمی و محمد رضا نظری . تهیه کیت " اليزا" با پروتئین نوترکیب اکی نوکوکوس گرانولوزس . اعتبار دهنده معاونت پژوهشي دانشگاه علوم پزشكي شهيد بهشتي. 1384. 
پ 29- مجری : بهرام کاظمی . همکاران : دکتر عباس حاجی فتحعلی و دکتر علی اکبر پور فتح ا.... بررسي موتاسيون‌هاي فاكتورپنج انعقادي در جمعيت ايراني مبتلا به ترومبوآمبولي وريدي. اعتبار دهنده : معاونت پژوهشی   دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی. 1384
پ 30- مجریان : بهرام کاظمی و نگار. سید. مقايسه سطح واكنش آنتي باديهاي ضد استرپتوكيناز باهبر كيناز و استرپتوكيناز اصلاح شده اعتبار دهنده : معاونت پژوهشی  دانشگاه  علوم پزشکی شهید بهشتی. 1384پ 31- مجريان : بهرام كاظمي و احمد حسيني . ايجاد موتاسيون در ژن انزيم گلوكو سربروزيداز و انتقال ان به سلول هاي جنيني موش ازمايشگاهي. اعتبار دهنده معاونت پژوهشی دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی و شبكه پزشكي مولكولي كشور 1384پ 32- مجري: بهرام كاظمي : تهيه ماركر وزني " دي ان آ" براي استفاده در ازمايشگاههاي مولكولي. اعتبار دهنده:    صندوق  حمايت از پژوهشگران كشور 1385 

 33- Pincipale Investigator: Bahram Kazemi. Coworker: Mojgan Bandehpour, Farnaz Kheirandish, Ali Khamesipour, Heidar Masjedi, Fereydoun Mahboudi. Inhibition of Leishmania pteridine reductase I with full length antisense as a model for gene therapy in cancers. Funded by EMGEN/EMRO


پ-34- مجریان: بهرام کاظمی و مژگان بنده پور. بررسي اثر چپرون "اچ .اس .پی .نود" در شكل فضايي پروتئينهاي "کر" و "اچ. بی. اس. انتیژن" ويروسهاي هپاتيت "سی" و"ب" . این طرح بصورت مشترک با مرکز ملی مهندسی ژنتیک  اجرا میشودپ-35- مجریان: بهرام کاظمی و مژگان بنده پور. كلونينگ و بيان ژنهاي انتروتوكسين كلستريد يوم پرفرينجنس تيپ "آ" و توكسين"دی"  كلستريديوم بوتولينوم.اعتبار دهنده معاونت پژوهشی دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی
پ-36- مجری : دکتر بهرام کاظمی . همکاران : علی جبالی، دکتر مژگان بنده پور ، فاطمه رمضانی . بررسی سنتز نانوذرات نقره و طلا در سویه بومی لیشمانیای خزنده . اعتبار دهنده : معاونت پژوهشی دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی. 1390

پ-37-  مجری : دکتر بهرام کاظمی . همکاران : دکتر مژگان بنده پور، امنه کوچکی و زرین شریف نیا . تهیه البومین نوترکیب انسانی در ازمایشگاه : معاونت پژوهشی دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی. 1390پ-38- مجری : دکتر بهرام کاظمی . همکاران : دکتر مژگان بنده پور، محمد رضا محمودی. کاربرد " رال تایم پی سی ار" در شناسایی و ارزیابی کمی انگل کریپتوسپوریدیوم پاروم در اب . اعتبار دهنده : معاونت پژوهشی دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی. 1390پ-39- مجری : دکتر بهرام کاظمی . همکاران : دکتر حسین نادری منش، دکتر حسین وحیدی، دکتر ژاله برار، زرین شریف نیا و دکتر حمید رضا حیدری . تهیه سازه ژنی برای بیان پروتئین های نوترکیب دارویی در سلولهای گیاهی توتون . اعتبار دهنده : معاونت پژوهشی دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی. 1390


پ-40- مجری : دکتر بهرام کاظمی . همکاران : دکتر مژگان بنده پور، زرین شریف نیا . انتقال پایدار فاکتور هفت به کروموزوم لیشمانیای خزنده وابراز و تایید پروتئین ان در ازمایشگاه . اعتبار دهنده : معاونت پژوهشی دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی. 1390
پ-41- مجری: دکتر بهرام کاظمی . برنامه ریزی برای هدفمند کردن پایان نامه های کارشناسی ارشد و دکترای رشته بیوتکنولوژی . اعتبار دهنده شبکه بیوتکنولوژی کشور. 1389

پ-42- مجری : دکتر بهرام کاظمی و دکتر اشرف کرباسی. همکاران : دکتر مژگان بنده پورو مهدی منوچهری.  بررسي ميزان بيان ژنهاي آنتي آپوپتوتيک درمسيرايجاد مقاومت به  5 فلورويوراسيل  در رده سلولي سرطان کلورکتال.. . اعتبار دهنده : معاونت پژوهشی دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی و دانشگاه بقیه الله. 1390
پ 43- مجري : دكتر بهرام كاظمي . همكاران: دكتر مژگان بنده پور , دكتر فريدون عزيزي  . بررسي موتاسيونهاي ژن رسپتور انسولين در بيماران مبتلا به ديابت نوع2 در ايران. اعثبار دهنده : معاونت پژوهشي دانشگاه علوم پزشكي شهيد بهشتي 1391. با همكاري مركز تحقيقات متابوليسم و غدد درون ريز1391.
  پ-44- مجری : دکتر بهرام کاظمی . همکاران : دکتر مژگان بنده پور . تهيه  " اف اس اچ "  نوترکیب در آزمایشگاه . اعتبار دهنده: معاونت پژوهشی دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی. 1391

  

پ-45 - مجری : دکتر بهرام کاظمی. همکاران : دكتر مژگان بنده پور و دكتر محمود محمودي.  كاربرد " رال تايم پي سي ار" در شناسایی و ارزیابی کمی انگل کریپتوسپوریدیوم
پارووم در آب اعتبار دهنده : معاونت پژوهشی دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی. 1391 

 

 
پ-46- مجری: بهرام کاظمی. تهيه وكتور غيرويروسي براي ژن درماني پايدار ديابت تيپ 1. اعتبار دهنده صندوق حمايت از پژوهشگران كشور 1392 

 

 
پ- 47- مجری : دکتربهرام کاظمی. همکاران : دكتر مژگان بنده پور . تولید سویه نوترکیب باکتری اشرشيا كلي  بیان کننده استرپتوکیناز موتانت. معاونت پژوهشی دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی. 1392 

  

پ- 48- مجری : دکتربهرام کاظمی. همکاران : دكترمژگان بنده پور و محمد همتي. سنتز نانو حامل دندریمری با پوشش اسید آمینه گاماگلوتامیک و تحویل ژن " اس اف ال ف وان"به رده های سلولی سرطان پستان. اعتباردهنده : معاونت پژوهشی دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی و مركز تحقيقات سرطان دانشگاه علوم پزشكي تهران. 1392 

  

پ- 49- مجری : دکتربهرام کاظمی. همکاران : دكترمژگان بنده پور و شيرزاد فلاحي. کاربرد و مقایسه تکنیک تکثیر هم دما به واسطه لوپ  با پي سي ار سنتی و پي سي ار آشیانه ای در تشخیص آلودگی به توکسوپلاسموزیس با استفاده از ژن بي وان و عنصر تکرار شونده 529 نوكلئوتيدي. اعتبار دهنده : معاونت پژوهشی دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی و معاونت پژوهشي دانشگاه علوم پزشكي لرستان. 1392 

  

 


 
پ 50- مجری : دکتربهرام کاظمی. همکاران : دكترمژگان بنده پور، امير ضارب كهن. ساخت نانو حامل دندريمري ( پي ا ام ا ام) عامل دارشده با پپتيد اس ار ال جهت ژن/دارو رساني به مغز.اعتباردهنده : معاونت پژوهشی دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی. 1392


 


 

 
Advertisement
 
 
Today, there have been 4 visitors (31 hits) on this page!
=> Do you also want a homepage for free? Then click here! <=